Adaptief Amsterdam

In ‘Adaptief Amsterdam’ staat de cultuurhistorische kracht van water centraal. Via ontwerpend onderzoek wordt een methode ontwikkeld voor klimaatadaptatie waarin de historische kernwaarden van de locaties wordt verbonden aan de ingrepen die nodig zijn om deze locaties te beschermen tegen de invloed van klimaatverandering. Door de vele opgaven rondom klimaatverandering te stapelen ontstaat een duidelijk beeld van de uitdagingen en ziet het team kansen om ontwerpoplossingen integraal te benaderen. Drie locaties in Amsterdam staan in het onderzoek centraal: één in de zeventiende-eeuwse grachtengordel, één in De Pijp en één in de Watergraafsmeer. Tijdens de startfase zijn rondetafelgesprekken met gemeenten en betrokken klankbordgroep georganiseerd en daarmee cultuurhistorische waarden, klimatologische uitdagingen en daaraan gelieerde relevante maatschappelijke vraagstukken in kaart gebracht. In de vervolgfase worden de casuslocaties verder onderzocht en ontworpen aan klimaatadaptieve oplossingen per locatie. Vervolgens zullen de uitkomsten naast elkaar worden gelegd om een meer generieke methode destilleren voor het ontwerpen aan klimaatadaptieve steden, bedacht vanuit de cultuurhistorische laag. Het ontwerpteam onder leiding van Dingeman Deijs en Heren vijf architecten wordt bijgestaan door een klank bordgroep, met specifieke kennis omtrent cultuurhistorie, klimaatadaptatie en gemeentelijk beleid.

Met het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte versterkt het Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie de positionering van ontwerp- en cultuurhistorische expertise bij actuele transitieopgaven op het gebed van onder andere energie en klimaat. Het programma is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bijlagen: 
Adaptief Amsterdam.png image/png | 1 MB