Agenda

Eerstvolgende agenda item

Tweedaags Laagveensymposium

30 mei 2018, 09:30 - 21:30 | Amersfoortsestraatweg 27, 1401 CV Bussum

Welke bodem kan verbranden én groeien? In Nederland kunnen we het antwoord bedenken want een veenbodem is hier een algemeen verschijnsel.

Meer lezen
4 agenda-items
Bijvoorbeeld: 20-04-2018
Bijvoorbeeld: 20-04-2018

Tweedaags Laagveensymposium

Welke bodem kan verbranden én groeien? In Nederland kunnen we het antwoord bedenken want een veenbodem is hier een algemeen verschijnsel. Hoewel we bekend staan als volk dat z’n eigen land heeft gemaakt, lukt het ons nog maar moeilijk om het veensysteem volledig naar onze hand te zetten.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben in de afgelopen jaren veel nieuwe ervaringen opgedaan met het herstellen van laagveengebieden. Het gaat over herstel van petgaten, trilveen en blauwgrasland door baggeren, opslag verwijderen, plaggen en maaien. Dit alles in het kader van het Life-project Nieuw leven in het veen. Deze kennis wordt op 30 en 31 mei 2018 gedeeld tijdens een tweedaags symposium met presentaties, workshops en excursies. Met een programma dat ook gelegenheid biedt voor een goed gesprek over behoud en toekomst van het veenlandschap.

Het symposium vindt plaats op woensdag 30 mei (van 9.30 tot 21.30 uur) en donderdag 31 mei 2018 (van 9.30 tot 17.00 uur) in NH Jan Tabak in Bussum. Het programma bestaat uit presentaties en workshops in de ochtend en excursies in de middag. Hier vindt u meer informatie over het programma.

Tijdens dit symposium worden alle kennis en ervaringen over het veenlandschap in Nederland bij elkaar gebracht. Een bijzondere kans. U kunt zich hier aanmelden.

30 mei 2018, 09:30 tot 21:30 | Amersfoortsestraatweg 27, 1401 CV Bussum
mei30

Erfgoed: drager van de omgevingsvisie

Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities kan in de omgevingsvisie een helder, integraal en aansprekend verhaal worden verteld.

In de Omgevingswet wordt de structuurvisie vervangen door de omgevingsvisie. Hoewel de omgevingsvisie veel kan lijken op de traditionele structuurvisie, zijn er belangrijke verschillen. Allereerst brengt de omgevingsvisie meerdere sectorale visies samen in één integraal verhaal. Daarnaast moet de omgevingsvisie tot stand komen op basis van participatie. Cultureel erfgoed kan hierbij een drijvende kracht zijn. Het verhaal van het verleden en de fysieke overblijfselen hiervan –bebouwing, cultuurlandschap en archeologie – vormen immers het DNA van een gemeente. Deze dragers van de fysieke leefomgeving spelen een grote rol in het dagelijkse leven en de identiteit van de mensen die er wonen, werken en recreëren.

Deze informatiemiddag is bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie/ erfgoed/ monumenten/ archeologie en Ruimtelijke Ordening bij de Friese gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en rijk.

Deelname is kosteloos.

U kunt uw aanmelding sturen naar info@monumentenzorg.frl met vermelding van:
- Voor- en achternaam van deelnemer(s)
- Functie
- Organisatie
- (mobiel)telefoonnummer

Programma

13.00 uur  

Inloop

13.15 uur  

Welkom, Citaten van Erfgoedambassadeurs, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

13.30 uur  

Hoe kom je als ambtenaar aan tafel in het implementatieproces

13.45 uur  

Omgevingsvisie en Erfgoed Deel 1-inhoud. Kernkwaliteiten van erfgoed aan de hand van de erfgoedbenadering

14.00 uur  

Kansen voor Ontwikkeling Uitwerking kernkwaliteiten, met een bijdrage van de gemeentes

14.20 uur  

Erfgoedwaarden in de omgevingsvisie  - Werktafels Gevolgd door thee- en koffiepauze

15.15 uur  

Intermezzo - De omgevingsvisie, voorbeelden en handvatten,

15.30 uur  

Omgevingsvisie en Erfgoed: het proces, met een bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en ‘De Friese Aanpak’

15.45 uur  

Van de inhoud naar het proces: van waardering naar kernkwaliteiten, vorm, betrokkenen en participatie, kosten - Werktafels

16.30 uur  

Samenvatting en conclusies

16.45 uur  

Napraten met een drankje

30 mei 2018, 13:00 tot 17:00 | Burgemeester Wuiteweg 162, 9203 KP Drachten
mei30

Energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

De ene na de andere gemeente komt met plannen voor een energieneutrale toekomst. Technisch is het mogelijk, maar soms heeft een technische keuze praktische consequenties. Hoe ziet ons landschap er bijvoorbeeld straks uit: vol gezet met windmolens? En onze historische steden: helemaal bedekt met zonnepanelen? Bij de keuze voor duurzame energie staan belangen soms op gespannen voet met elkaar. Kijkt men naar de geschiedenis van eerdere energietransities (van turf naar kolen, van kolen naar gas), dan kan men daaruit veel leren. Lessen die kunnen leiden tot een meer ontspannen houding van deze huidige transitie.

In de cursus ‘omdenken bij energietransitie & ruimtelijke kwaliteit' gaan we op onderzoek uit naar benaderingen en argumenten die zorgen dat u het gesprek over energietransitie en cultureel erfgoed met nieuwe kennis en vaardigheden tegemoet kunt treden. U leert wat deze energieopgave betekent voor uw omgevingsgebied en hoe u met diverse instrumenten de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten van een gebouw, een beschermd dorpsgezicht of een landschap kunt inzetten. We gaan uitgebreid in op de vraag wat dat betekent voor uw rol en uw houding in het spel met de vele stakeholders die op dit onderwerp actief zijn. 

Leerdoelen

U krijgt in deze cursus de benodigde 'softskills' voor het creëren van draagvlak en u ontdekt de faciliterende rol die erfgoed kan spelen in deze veranderingsprocessen. Na afloop van deze cursus kunt u:

  • de energieopgave in Nederland schetsen en uitleggen wat dat qua cijfers betekent voor de energiebesparing en –winning in úw omgevingsgebied;
  • de wettelijke kaders toelichten die voor de schaalniveaus gebouw, beschermd gezicht en landschap beschikbaar zijn voor het beschermen van erfgoed (incl. RO-kaders),
  • verschillende rollen herkennen die u kunt aannemen in discussies met alle betrokkenen;
  • aangeven welke cultuur-historische kwaliteiten bij de invulling van de energieopgave in uw omgevingsgebied een rol spelen en welke keuzes u daarbij bereid bent te maken;
  • het belang van erfgoed als positieve drager van de energietransitie verwoorden en hiervoor draagvlak creëren bij uw stakeholders;
  • je relevante collega’s en andere externe betrokken weten te vinden en te overtuigen van jouw positie in dit proces;

alternatieven mogelijkheden van energiebesparing en –energiewinning aangeven die beter passend zijn bij een gebouw, beschermd gezicht of een landschap.

Programma

09.00 - 10.00 uur

   Kennismaking 

10.00 - 10.30 uur  

Erfgoed en het proces: drie benaderingen

10.30 - 10.45 uur  

Koffiepauze

10.45 - 11.15 uur  

De energieopgave – nationale en internationale ontwikkelingen

11.15 - 12.30 uur  

Feiten en ficties over energiebesparing en –winning

12.30 - 13.15 uur  

Lunchpauze

13.15 - 13.45 uur  

Waarom is veranderen zo moeilijk?

13.45 - 14.45 uur  

De Tijdlijn Nederland Energieland

14.45 - 15.00 uur  

Theepauze

15.00 - 16.45 uur  

Hoe kan erfgoed inspireren?

16.45 - 17.00 uur  

Afsluiting 

Waar en wanneer?

7 juni 2018 te Amersfoort. De cursus wordt georganiseerd door de Erfgoed Academie. De kosten voor een cursusdag bedragen € 225,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch.

Docenten

Els Romeijn (RCE) en Marlijn Baarveld (RCE)

07 juni 2018, 09:00 tot 17:00 | Amersfoort
jun07

Congres Hittestress

Wat weten we over hittestress? Wat doet hitte met onze gezondheid? Komen er meer pollen en insecten? Wat betekent hitte voor de land- en tuinbouw? Biedt hitte ook kansen? Hoe gaan we om met nieuwe dier- en plantensoorten? Wat kunnen we leren van Zuid-Europese landen? Zijn airco’s erg?

Deze vragen – en nog veel meer – komen aan bod tijdens het Congres Hittestress in 1931 Congrescentrum in ’s Hertogenbosch. De definitieve uitnodiging en het programma volgen later. U kunt zich hier alvast aanmelden voor het congres.

25 juni 2018, 10:00 tot 17:00 | Oude Engelenseweg 1, 5222 AA 's-Hertogenbosch
jun25