Agenda

22 agenda-items
Bijvoorbeeld: 24-08-2019
Bijvoorbeeld: 24-08-2019

ErfgoedAcademie: Erfgoed, een kennismaking (tweedaagse)

Heeft u in uw werk sinds kort te maken met erfgoed en wilt u daar meer over weten? In deze tweedaagse cursus leert u wat erfgoed is, wat de waarde van erfgoed is voor een stad of gemeente en krijgt u inzicht in de erfgoedsector.

Veel belangrijke spelers, zoals Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumentenwacht, Provinciale Steunpunten, zetten zich in voor erfgoed. Wat kunnen zij voor ú betekenen bij het uitvoeren van uw dagelijkse werk in deze sector. Ervaren docenten van ondermeer de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds praten u in twee dagen bij. Klik hier voor nadere informatie

05 september 2019, 13:29 | .
sep05

ErfgoedAcademie: Leergang ErfgoedFilosofie

Bij de ruimtelijke inrichting op lokaal en regionaal niveau wordt steeds meer verwacht van u, als de erfgoedprofessional. U moet niet alleen kennis van zaken inbrengen, maar ook weten wat de ander beweegt. U moet grenzen en kaders kunnen stellen voor het behoud van het erfgoed, maar ook flexibel kunnen zijn om ruimtelijke ontwikkelingen niet te frustreren. Daarnaast moet u over object- en materiekennis beschikken en ook het erfgoedbrede belang behartigen op gebied en/of wijkniveau. Uw positie als erfgoedprofessional verschuift van ‘macht’ naar ‘gezag’. Kortom, er wordt vandaag de dag heel wat van u gevraagd als erfgoedprofessional. Klik hier voor nadere informatie

06 september 2019, 09:00 | ...
sep06

ErfgoedAcademie: Behoud je kerkgebouw

Een eendaagse cursus speciaal voor professionals die met het beheer, behoud en exploitatie van monumentale kerkgebouwen te maken hebben, als eigenaar, professional, of als vrijwilliger.

U leert wat er mogelijk is om uw kerk toekomstproof te maken en hoe dit toe te passen in uw eigen lokale situatie. U krijgt inspiratie en handvatten voor nieuwe mogelijkheden in de kerk. Het gaat in deze cursus met name om de mogelijkheden van nevengebruik naast de eredienst en niet om herbestemmen van kerkgebouwen. Klik hier voor nadere informatie

10 september 2019, 09:00 | ...
sep10

ErfgoedAcademie: Actualiteiten & Ontwikkelingen Flevoland

In 11 provincies organiseert de ErfgoedAcademie de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen. Tijdens deze dag praten wij u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen bij u in de provincie. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale steunpunten monumentenzorg.

Dagprogramma
De dag staat meestal in het teken van een thema, zoals duurzaamheid, energietransitie, herbestemmen, de Omgevingswet etc. We praten u bij over landelijke en regionale thema’s die spelen rondom (duurzaam) erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarin komen actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Steunpunt voor Archeologie en (jonge) Monumenten in Flevoland en de provincie aan de orde. Ook staat er vaak een interessante excursie op het programma. We sluiten altijd af met een lunch of een netwerkborrel.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor alle erfgoedprofessionals, werkzaam in de provincie Flevoland en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in uw provincie (zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met uw erfgoedcollega’s!

Datum 18 september. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

18 september 2019, 09:00 | ..
sep18

ErfgoedAcademie: Erfgoed en financiën

Financiering is een onmisbaar aspect bij het instandhouden van erfgoed. Het vraagt om gedegen kennis van de mogelijkheden, zeker wanneer er ook nog sprake is van herbestemmen en verduurzamen. In deze cursus worden de financiële mogelijkheden voor u op een rij gezet, zodat u uw klant (vaak de eigenaar) nog beter kunt adviseren.

U krijgt antwoord op vragen als: Zijn er subsidiemogelijkheden en/of financieringsmogelijkheden? Kunnen er meerdere regelingen ‘gestapeld’ worden? Wat houdt de nieuwe woonhuissubsidieregeling voor rijksmonumenten in, Hoe zit het met de exploitatie van het monument? Welke andere ‘financierings’ mogelijkheden zijn er? Hoe moet de financiering van het restant geregeld worden? In één dag praten deskundigen uit de praktijk u bij. Klik hier voor nadere informatie

24 september 2019, 09:00 | ...
sep24

ErfgoedAcademie: Drieluik vergunningverlening

 

De drieluik Vergunningverlening bestaat uit 3 dagen:
Vergunningverlening I: totstandkoming van de vergunning
Vergunningverlening II: adviseren over kwaliteit
Vergunningverlening III: toezicht en handhaving

In de eerste twee cursusdagen ligt de nadruk op de totstandkoming van een goed plan. Tijdens de eerste dag gaat het over de besluitvorming en het opstellen van een degelijke vergunning. Het accent ligt hier meer op de procedure. De tweede dag vooral over de kwaliteit van advisering die noodzakelijk is voor een vergunning. Tijdens de derde dag ligt de nadruk op de uitvoeringspraktijk: te weten de planbegeleiding, toezicht en handhaving.

Na voltooiing van de drie dagen heeft u kennis van het restauratieproces – van (goed) plan tot uitvoering – en kunt u eigenaren goed begeleiden in dit proces. Met dit drieluik willen we voldoen aan de kwaliteitscriteria, die aan overheden en (omgevings)diensten gesteld gaan worden t.a.v. goede uitvoering van de Wabo/Omgevingswet.

Wilt u niet de hele drieluik volgen? U kunt de cursusdagen ook los van elkaar volgen. Klik hier voor nadere informatie

25 september 2019, 09:00 | ...
sep25

ErfgoedAcademie: Vergunningen: Totstandkoming van de vergunning

De cursus geeft inzicht hoe u bij verandering met erfgoed omgaat en hoe daarover een integraal advies en oordeel te geven op basis van een gedegen en afgewogen plan. Hoe komt zo’n plan tot stand, wat is daarvoor nodig en welke kwaliteitscriteria heeft u nodig om aan te toetsen. Het belicht met name de rol van adviseurs en planbeoordelaars en de opzet van een effectief vooroverleg.

Deze cursusdag biedt u zowel procedurele als juridische kennis over hoe een vergunningstraject effectief kan verlopen: vanaf intake van een aanvraag tot en met de afgifte van een vergunning. Veel aandacht wordt besteedt aan hoe een vergunning inhoudelijk moet worden ingericht, aan welke onderwerpen daarbij van belang zijn en hoe een afgewogen besluit genomen wordt. Klik hier voor nadere informatie

25 september 2019, 09:00 | ...
sep25

"Polderperspectieven" | vierdelige lezingenreeks. Ontwerpen aan de energietransitie van Almere"

Polderperspectieven
een vierdelige lezingenreeks over de toekomst van het Almeerse stadslandschap

Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de Blauw-Groene  kaart die in 2007  door de 'founding fathers' werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.

Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.

Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

De serie bestaat uit vier lezingen. Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Klik hier voor meer informatie

26 september 2019, 00:00 | Almere
sep26

ErfgoedAcademie: Gemeentelijk erfgoedbeleid

Gemeentelijk erfgoedbeleid omvat meer dan alleen het uitvoeren van rijkstaken. Welke instrumenten zijn voorhanden voor uitvoering van goed erfgoedbeleid? Denk bijvoorbeeld aan een eigen erfgoedverordening, de inzet van de monumentencommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit, de invulling van de financiële paragraaf en vooral de samenwerking met andere beleidsterreinen (intern en extern). En hoe wordt de continuïteit van het ingezette beleid gewaarborgd?

In deze cursus reiken wij u praktische handvatten aan om in uw gemeente toch een goed erfgoedbeleid te (her)ontwikkelen. Klik hier voor nadere infomatie

26 september 2019, 09:00 | ...
sep26

studiedag Energiebesparing, hernieuwbare energie en uw monument

Graag nodig ik u uit om u op deze studiedag te verdiepen in het verantwoord besparen op energiekosten van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Deze bijeenkomst vindt plaats op: Vrijdag 27 september 2019 van 09:45 – 18:00 uur in de Boerderij op Buitenplaats Elswout, Elswoutlaan 14 te Overveen.

Noodzaak In het nationaal Klimaatakkoord is opgenomen dat in 2030 een CO2-reductie van 49% behaald moet zijn. Dit kan gerealiseerd worden door de huidige, sterk op fossiele brandstof gebaseerde energievoorziening grotendeels te vervangen door alternatieve energiesystemen. Voor het gebouwd cultureel erfgoed, waartoe KBL behoren, zijn separate klimaatdoelstellingen in de maak. Er wordt gestreefd naar een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040, als gemiddelde over het gehele aantal monumenten. Met een weloverwogen koppeling tussen maatregelen die energie- en kostenefficiënt zijn en met behoud van de monumentale waarde.

Energie op KBL

Eigenaren van KBL zijn vaak energie-grootverbruikers. Die kosten kunnen oplopen tot 20% tot 50% van de gehele instandhouding. Toch leiden eenvoudige energiebesparende maatregelen soms ook tot een aanzienlijke kostenreductie. En door zelf energie op te wekken, kunnen eigenaren in sommige gevallen hun kosten nog verder verlagen. Centrale vraag op deze studiedag is: Wat zijn voor eigenaren/gebruikers van een KBL zinvolle mogelijkheden en opties? Waar te beginnen? En welke organisaties zijn hierbij van nut? Sprekers uit binnen- en buitenland benaderen samen met u dit vraagstuk en belichten, vanuit verschillend perspectief de vraagstelling. Zodat u op gedegen wijze tot een actieplan voor uw KBL komt.

Voor wie? Deze studiedag is bedoeld voor eigenaren/gebruikers betrokken bij de instandhouding van een kasteel, historische buitenplaats of landgoed. De kosten voor deelname bedragen voor donateurs van sKBL € 60,- p.p. en voor niet-donateurs € 80,-. De korting geldt voor maximaal 2 personen per lid of per aangesloten KBL.

Meldt u zich hier aan. Indien u een dieetvoorschrift volgt, bericht ons dit zodat wij er rekening mee kunnen houden. Wij zien ernaar uit om u op vrijdag 27 september 2019 vanaf 9:45 uur op Elswout te Overveen te verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,
Jennemie Stoelhorst, Projectleider sKBL

27 september 2019, 09:45 tot 18:00 | Boerderij op Buitenplaats Elswout, Elswoutlaan 14 te Overveen
sep27

Pagina's