Erfgoed: drager van de omgevingsvisie

30 mei 2018, 13:00 - 17:00 | Burgemeester Wuiteweg 162, 9203 KP Drachten

Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities kan in de omgevingsvisie een helder, integraal en aansprekend verhaal worden verteld.

In de Omgevingswet wordt de structuurvisie vervangen door de omgevingsvisie. Hoewel de omgevingsvisie veel kan lijken op de traditionele structuurvisie, zijn er belangrijke verschillen. Allereerst brengt de omgevingsvisie meerdere sectorale visies samen in één integraal verhaal. Daarnaast moet de omgevingsvisie tot stand komen op basis van participatie. Cultureel erfgoed kan hierbij een drijvende kracht zijn. Het verhaal van het verleden en de fysieke overblijfselen hiervan –bebouwing, cultuurlandschap en archeologie – vormen immers het DNA van een gemeente. Deze dragers van de fysieke leefomgeving spelen een grote rol in het dagelijkse leven en de identiteit van de mensen die er wonen, werken en recreëren.

Deze informatiemiddag is bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie/ erfgoed/ monumenten/ archeologie en Ruimtelijke Ordening bij de Friese gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en rijk.

Deelname is kosteloos.

U kunt uw aanmelding sturen naar info@monumentenzorg.frl met vermelding van:
- Voor- en achternaam van deelnemer(s)
- Functie
- Organisatie
- (mobiel)telefoonnummer

Programma

13.00 uur  

Inloop

13.15 uur  

Welkom, Citaten van Erfgoedambassadeurs, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

13.30 uur  

Hoe kom je als ambtenaar aan tafel in het implementatieproces

13.45 uur  

Omgevingsvisie en Erfgoed Deel 1-inhoud. Kernkwaliteiten van erfgoed aan de hand van de erfgoedbenadering

14.00 uur  

Kansen voor Ontwikkeling Uitwerking kernkwaliteiten, met een bijdrage van de gemeentes

14.20 uur  

Erfgoedwaarden in de omgevingsvisie  - Werktafels Gevolgd door thee- en koffiepauze

15.15 uur  

Intermezzo - De omgevingsvisie, voorbeelden en handvatten,

15.30 uur  

Omgevingsvisie en Erfgoed: het proces, met een bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en ‘De Friese Aanpak’

15.45 uur  

Van de inhoud naar het proces: van waardering naar kernkwaliteiten, vorm, betrokkenen en participatie, kosten - Werktafels

16.30 uur  

Samenvatting en conclusies

16.45 uur  

Napraten met een drankje