Wintermiddag Netwerk Historisch Cultuurlandschap: Naoorlogse landschappen

02 februari 2018, 12:30 - 16:00 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

De wintermiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gaat over de betekenis van het landschap van de ruilverkaveling.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het landelijke gebied op grote schaal opnieuw ingericht. Op het platteland leidden ruilverkavelingen tot de herinrichting van honderdduizenden hectares cultuurgrond. Ruimtelijke aanleiding voor deze grootschalige ingrepen waren oorlogsschade en de watersnoodramp van 1953. Maar de veranderingen kwamen vooral ook voort uit de behoefte om het platteland efficiënter in te richten en te moderniseren en daardoor onafhankelijk van buitenlandse voedselimport te zijn. Daarnaast waren ontwatering en de slechte bereikbaarheid van het platteland reden tot herontwikkeling. Ook ging Nederland door met de aanleg van nieuw land. Vanaf de jaren 60 vormden de inrichting van recreatiegebieden een nieuwe opgave en later, vanaf de tweede helft van de jaren 70 de inrichting van natuurgebieden.

Deze wintermiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap benutten we om te reflecteren op deze periode van ingrijpende verandering van het landschap. Wat hebben we verloren en welke kwaliteiten hebben we gewonnen. We nemen de ruilverkavelingen, herinrichtingen en droogmakerijen uit de wederopbouw onder de loep om na te gaan welk actueel belang ze hebben voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Het landschap is immers continu aan verandering onderhevig. Door de kwaliteiten van deze gebieden te bespreken, kunnen heldere keuzes worden gemaakt in de veranderingen die deze karakteristieke landschappen te wachten staat.

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel noodzakelijk. U kunt zich aanmelden met dit formulier.

Programma

Tijd

Onderwerp

12:30

Inloop

13:00

Welkom door Hans Renes, voorzitter Netwerk Historisch Cultuurlandschap

13:10

Introductie op het onderwerp
Anita Blom, dagvoorzitter en specialist Wederopbouw / programma Post65

13:25

Het Maakbare Landschap, onderzoek naar naoorlogse landschap
Frits Niemeijer, historisch geograaf, tot 2017 werkzaam bij de RCE  

13:55

Het Groene Maatpak, over de landschappelijke kwaliteit van de naoorlogse landschappen
Henk van Blerck, landschapsarchitect, doet momenteel promotieonderzoek

14:25

Vragen, discussie, pauze

14:55

Ruilverkaveling 2.0: Slimme koppeling van klimaatverandering aan heroriëntatie agrarische sector voor de veengebieden van Nederland
Peter de Ruyter, zelfstandig landschapsarchitect, auteur van het boek ‘Vloeiend Landschap’

15:25

Persoonlijke reflectie vanuit perspectieven uit beleid, praktijk en onderzoek
Dirk Sijmons, landschapsarchitect, voorheen werkzaam bij ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, oprichter H+N+S, voormalig Rijksadviseur & hoogleraar TU Delft

15:55

Vragen, discussie en borrel