Agenda

21 agenda-items
Bijvoorbeeld: 20-07-2019
Bijvoorbeeld: 20-07-2019

ErfgoedAcademie: Erfgoed Loont!

Cultureel erfgoed waarderen we steeds meer als een belangrijk aspect van onze leefomgeving. Erfgoed staat voor identiteit, erfgoed trekt mensen aan en biedt een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Zowel voor bewoners als voor gasten. Hoe kun je door goed gebruik van dit verleden met zijn eigen intrinsieke waarde ruimte scheppen voor de toekomst van uw stad en uw erfgoed! Met deze cursusdag bieden wij u inzicht in het economisch belang van uw erfgoed en reiken wij u praktische handvatten aan om erfgoed te ‘vermarkten’ zonder dat het een kunstje voor toeristen wordt. 

De nadruk van deze dag ligt op de combinatie van erfgoed, economie en toerisme. Hoe kunnen deze elkaar versterken. Niet alleen in termen van opbrengst maar ook in het bieden van een prettige en interessante omgeving voor bewoners en bezoekers. Belangrijke vragen hierbij zijn: wat is het verhaal van uw gemeente? Welk verhaal vertellen bewoners? Welk verhaal wilt u vertellen aan bezoekers? Hoe wilt u dit bereiken? Hoe betrekt u de bewoners en de bedrijven daarbij? Oftewel wat maakt uw gemeente zo bijzonder en op welke wijze kan erfgoed bijdragen aan het toeristisch beleid en omgekeerd; hoe kan erfgoed profijt hebben van dit beleid? Klik hier voor nadere informatie

02 oktober 2019, 09:00 | ...
okt02

ErfgoedAcademie: Drieluik Duurzaamheid

Energiebesparing, energietransitie, klimaatdoelen; allemaal zaken die invloed hebben op onze gebouwen en inrichting van de leefomgeving, dus ook erfgoed.

Het cursusaanbod over duurzaamheid, energietransitie etc. is veel en divers. Dit drieluik richt zich specifiek op erfgoed. Hoe kan je erfgoed verduurzamen zonder dat waarden in het geding komen? Hoe maak je goede keuzes om windmolens of zonnepanelen in historisch omgevingen in te passen? Welke overwegingen en aandachtspunten zijn daarvan bij belang?

Dag 1: Erfgoed en Duurzaamheid gaat vooral in op de duurzaamheid in in het algemeen en vooral de raakvlakken met erfgoed.
Dag 2: Erfgoed en energiebesparing gaat specifiek in op de verduurzaming van erfgoed. Wat maakt monumenten duurzaam en hoe kan je bij monumenten het energieverbruik beperken.
Dag 3: Erfgoed en energietransitie wordt vooral ingegaan op opgaves m.b.t. energietransitie en klimaatopgaven in relatie tot historisch landschap, steden en dorpen.

Voor wie?
De cursus is voor medewerkers werkzaam bij gemeenten, provincies en organisaties die te maken hebben met het opstellen van visies en beleidsvoorbereiding voor verduurzaming van erfgoed en energietransitie in relatie tot historisch waardevolle landschappen.

Ook voor opstellers van ruimtelijk kaders m.b.t. erfgoed en duurzaamheid is deze cursus zinvol. Overige professionals en eigenaren die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn uiteraard ook van harte welkom wanneer men een breder beeld wil van thema duurzaamheid.

Meer informatie
Datum 3 oktober. Aanmelden kan via  de ErfgoedAcademie.

03 oktober 2019, 09:00 | ...
okt03

ErfgoedAcademie: Erfgoed en duurzaamheid

Klimaatdoelen, zuinig omgaan met fossiele en natuurlijke bronnen en een schone en veilige omgeving. Van iedereen en alle sectoren wordt verwacht om aan die opgaven een bijdrage te leveren. Ook het erfgoedveld. Overheden en erfgoedorganisaties nemen dan ook steeds meer duurzaamheid in hun erfgoedbeleid op en omgekeerd.

Duurzaamheid is echter een breed begrip en er zijn de nodige uitdagingen. Bij erfgoed gaat het tenslotte ook om algemene belangen en waarden. Visie en beleid moeten dan ook heldere kaders bieden om zinvolle en verstandige keuzes te kunnen maken bij de uitvoering van klimaat- en duurzaamheidsdoelen in relatie tot erfgoedwaarden. Het gaat dan om zowel verduurzaming van monumenten als energietransitie in historisch waardevolle landschappen, steden en dorpen.

Deze cursus geeft inzicht in de relatie tussen erfgoed en duurzaamheid. Wat kunnen deze schijnbaar tegengestelde belangen voor elkaar betekenen of juist niet? Wat houdt een begrip als duurzaamheid in?

De volgende onderwerpen komen aan bod

 • wat verstaan we onder duurzaamheid (ook in relatie tot erfgoed);
 • feiten en cijfers van duurzaamheid
 • duurzaamheidsprincipes (trias energetica)
 • hoe duurzaam zijn monumenten van zichzelf;
 • hoe duurzaam zijn we zelf
 • welke aspecten van duurzaamheid raken monumenten en historisch landschap;
 • welke mogelijkheden zijn er op het gebied van energiebesparing/opwekking en wat kan erfgoed daaraan bijdragen;
 • duurzaamheid en erfgoedbeleid
 • voorbeelden uit de praktijk;
 • uitbreiding van uw netwerk.

Voor wie?
De cursus is voor medewerkers werkzaam bij gemeenten, provincies en organisaties die te maken hebben met het opstellen van visies en beleidsvoorbereiding voor verduurzaming van erfgoed en energietransitie in relatie tot historisch waardevolle landschappen.

Ook voor opstellers van ruimtelijk kaders m.b.t. erfgoed en duurzaamheid is deze cursus zinvol. Overige professionals en eigenaren die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn uiteraard ook van harte welkom wanneer men een breder beeld wil van thema duurzaamheid.

Meer informatie
Datum 3 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

03 oktober 2019, 09:00 | ...
okt03

ErfgoedAcademie: Actualiteiten & Ontwikkelingen Overijssel

In 11 provincies organiseert de ErfgoedAcademie de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen. Tijdens deze dag praten wij u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen bij u in de provincie. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale steunpunten monumentenzorg.

Dagprogramma
De dag staat veelal in het teken van een thema, zoals duurzaamheid, energietransitie, herbestemmen, de Omgevingswet etc. We praten we u bij over landelijke en regionale thema’s die spelen rondom (duurzaam) erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarin komen actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Oversticht en de provincie aan bod. Ook staat er een interessante excursie op het programma. We sluiten altijd af met een lunch of een netwerkborrel.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor iedereen (ambtenaren, aannemers, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars etc, die werkzaam zijn in de provincie Overijssel en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in uw provincie (zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met vakgenoten.

Datum 4 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

04 oktober 2019, 09:00 | ...
okt04

ErfgoedAcademie: Vergunningen: toezicht en handhaving

Om te zorgen dat plannen uitgevoerd worden zoals ze zijn overeengekomen en vergund, is toezicht en begeleiding op de bouwplaats onmisbaar. Hoe goed de voorbereiding ook is en hoe nauwgezet de uitvoering in bestek en tekeningen is vastgelegd, tijdens de uitvoering zullen zich altijd veranderingen voordoen. Vooral bij monumenten is niet alles helemaal van te voren te bepalen. Erfgoedwaarden zijn meestal niet eenduidig vast te leggen. Betrokkenheid blijft ook tijdens de uitvoering nodig. Uiteindelijk telt het eindresultaat.

Met deze cursusdag krijgt u praktische kennis en handvatten t.b.v. toezicht en handhaving bij wijziging van erfgoed. Dit kunnen zowel restauraties als uitvoeringsplannen voor een herbestemming zijn. De cursus geeft inzicht in wat u mogelijkheden zijn om constructief in te zetten op een juiste uitvoering van de plannen en effectief te handelen bij onvoorziene situaties.

Welke onderwerpen komen aanbod?

 • juridische en bestuurlijke mogelijkheden voor handhaving en toezicht;
 • kennis en inzicht in de uitvoering van een plan;
 • herkennen en erkennen van erfgoedwaarden in de uitvoering van restauraties;
 • hoe te handelen bij onverwachte (archeologische) ‘vondsten’;
 • op welke wijze controle houden op de uitvoering van nadere voorwaarden;
 • welk werk is vergunningsvrij en vergunningsplichtig;
 • toezichtaspecten met betrekking tot beschermd stadsgezicht, ruimtelijke waarden en bestemmingsplan.

Voor wie?
Deze cursusdag is bedoeld voor inspecteurs, toezichthouders en handhavers, werkzaam bij gemeenten en/of omgevingsdiensten. Ook voor opzichters van opdrachtgevers en/of uitvoerders van bouwbedrijven is deze cursus interessant.

Datum 8 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

08 oktober 2019, 09:00 | ...
okt08

ErfgoedAcademie: Actualiteiten & Ontwikkelingen Zeeland

In 11 provincies organiseert de ErfgoedAcademie de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen. Tijdens deze dag praten wij u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen bij u in de provincie. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale steunpunten monumentenzorg.

Dagprogramma
De dag staat in het teken Erfgoed en toerisme. Erfgoed beleefbaar maken voor iedereen. Met dit thema sluiten we aan bij het coalitieprogramma ‘Samen verschil maken‘ van de provincie Zeeland. We praten u bij over landelijke en regionale thema’s die spelen rondom dit thema, maar ook andere cultuurhistorische- en ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn o.a. actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Erfgoed Zeeland en de provincie. In de middag staat ook o.a. een interessante excursie op het programma. We sluiten altijd af met een netwerkborrel.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor alle erfgoedprofessionals, werkzaam in de provincie Zeeland en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in uw provincie (zoals cultuurhistorie, toerisme, ruimtelijke ordening, ontwikkeling, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met uw Zeeuwse erfgoedcollega’s!

Datum 24 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

24 oktober 2019, 00:00 | ...
okt24

ErfgoedAcademie: Erfgoed en energiebesparing

Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt stimuleren en adviseren op dit terrein.

We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook gebruiken we ze graag. Bijvoorbeeld als woonhuis of kantoor. Daarbij zijn aanpassingen nodig, vaak op het gebied van energie en comfort. Op welke wijze doe je dit? Hoe maak je een monument duurzamer zonder de monumentale waarden op de tocht zetten? Hoe verbeter je het energielabel van een monument? Deze themacursus laat zien dat energie steken in duurzaamheid kan, ook bij monumenten.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • principes m.b.t. verduurzaming
 • kwantificeren en kwalificeren van energiebesparing en de mogelijkheden;
 • de invloed van gebruikers m.b.t. verduurzaming;
 • relatie cultuurhistorische waarden en verduurzaming van erfgoed, wat zijn de (on)mogelijkheden;
 • bouwfysische begrippen, duurzame materialen en technieken
 • tips om mee te beginnen;
 • voorbeelden uit de gemeentelijke adviespraktijk;
 • de praktijk van de eigenaar;
 • communicatie richting eigenaren;
 • globale basiskennis om verduurzamingsmaatregelen van erfgoed te kunnen beoordelen.

Voor wie?
De cursus is voor medewerkers werkzaam bij gemeenten en provincies, die te maken hebben met verduurzaming van erfgoed en energiebesparing. Overige professionals die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn uiteraard ook van harte welkom.

Datum 29 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

29 oktober 2019, 09:00 | ...
okt29

ErfgoedAcademie: Actualiteiten & Ontwikkelingen Gelderland

In 11 provincies organiseert de ErfgoedAcademie de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen. Tijdens deze dag praten wij u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen bij u in de provincie. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale steunpunten monumentenzorg.

Dagprogramma
De dag staat meestal in het teken van een thema, zoals duurzaamheid, energietransitie, herbestemmen, de Omgevingswet etc. In de ochtend praten we u bij over landelijke en regionale thema’s die spelen rondom (duurzaam) erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarin komen actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Steunpunt en de provincie. In de middag staat o.a. een interessante excursie op het programma. We sluiten altijd af met een netwerkborrel. Binnenkort publiceren we het volledige programma op deze pagina.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor alle erfgoedprofessionals, werkzaam in de provincie Gelderland en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in uw provincie (zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met uw Gelderse erfgoedcollega’s!

Datum 31 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

31 oktober 2019, 09:00 | ...
okt31

Nationaal Monumentencongres

Het volgende monumentencongres vindt plaats in Groningen op donderdag 7 november. Hou de dag vast vrij in je agenda zodat je zeker weet dat je het congres niet hoeft te missen! Klik hier voor meer informatie

07 november 2019, 09:00 | Groningen
nov07

ErfgoedAcademie: Erfgoed en energietransitie

Duurzame energie. Wie wil het niet? Er komen steeds meer initiatieven voor zon- en windmolenparken. Hoe ziet ons (historisch) landschap er straks uit: met windmolens, zonneweide en andere schone energie-opwekking. En onze historische steden en dorpen: bedekt met zonnepanelen? Bij de keuze voor duurzame energie staan belangen soms op gespannen voet met elkaar.

In de cursus ‘energietransitie & ruimtelijke kwaliteit’ gaan we op onderzoek uit naar denkrichtingen en argumenten die zorgen dat u het gesprek over energietransitie en cultureel erfgoed met nieuwe kennis en vaardigheden tegemoet kunt treden. U leert wat deze energieopgave betekent voor uw omgevingsgebied en hoe u met diverse instrumenten de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap of een beschermd dorpsgezicht kunt inzetten. We gaan uitgebreid in op de vraag wat dat betekent voor uw rol en uw houding in het spel met de vele stakeholders die op dit onderwerp actief zijn.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen en van tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit het heden en verleden.

Voor wie?

Voor iedereen die (professioneel) betrokken is bij ruimtelijke energieopgaven in relatie tot erfgoed. Bijvoorbeeld: gemeente- en provincieambtenaren maar ook medewerkers van waterschappen, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, natuur- en landschapsorganisaties en andere gei?nteresseerden.

Datum 7 november. Aanmelden kan via  de ErfgoedAcademie.

07 november 2019, 09:00 | ...
nov07

Pagina's