Agenda

18 agenda-items
Bijvoorbeeld: 23-09-2019
Bijvoorbeeld: 23-09-2019

ErfgoedAcademie: Actualiteiten & Ontwikkelingen Overijssel

In 11 provincies organiseert de ErfgoedAcademie de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen. Tijdens deze dag praten wij u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen bij u in de provincie. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale steunpunten monumentenzorg.

Dagprogramma
De dag staat veelal in het teken van een thema, zoals duurzaamheid, energietransitie, herbestemmen, de Omgevingswet etc. We praten we u bij over landelijke en regionale thema’s die spelen rondom (duurzaam) erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarin komen actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Oversticht en de provincie aan bod. Ook staat er een interessante excursie op het programma. We sluiten altijd af met een lunch of een netwerkborrel.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor iedereen (ambtenaren, aannemers, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars etc, die werkzaam zijn in de provincie Overijssel en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in uw provincie (zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met vakgenoten.

Datum 4 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

04 oktober 2019, 09:00 | ...
okt04

ErfgoedAcademie: Vergunningen: toezicht en handhaving

Om te zorgen dat plannen uitgevoerd worden zoals ze zijn overeengekomen en vergund, is toezicht en begeleiding op de bouwplaats onmisbaar. Hoe goed de voorbereiding ook is en hoe nauwgezet de uitvoering in bestek en tekeningen is vastgelegd, tijdens de uitvoering zullen zich altijd veranderingen voordoen. Vooral bij monumenten is niet alles helemaal van te voren te bepalen. Erfgoedwaarden zijn meestal niet eenduidig vast te leggen. Betrokkenheid blijft ook tijdens de uitvoering nodig. Uiteindelijk telt het eindresultaat.

Met deze cursusdag krijgt u praktische kennis en handvatten t.b.v. toezicht en handhaving bij wijziging van erfgoed. Dit kunnen zowel restauraties als uitvoeringsplannen voor een herbestemming zijn. De cursus geeft inzicht in wat u mogelijkheden zijn om constructief in te zetten op een juiste uitvoering van de plannen en effectief te handelen bij onvoorziene situaties.

Welke onderwerpen komen aanbod?

 • juridische en bestuurlijke mogelijkheden voor handhaving en toezicht;
 • kennis en inzicht in de uitvoering van een plan;
 • herkennen en erkennen van erfgoedwaarden in de uitvoering van restauraties;
 • hoe te handelen bij onverwachte (archeologische) ‘vondsten’;
 • op welke wijze controle houden op de uitvoering van nadere voorwaarden;
 • welk werk is vergunningsvrij en vergunningsplichtig;
 • toezichtaspecten met betrekking tot beschermd stadsgezicht, ruimtelijke waarden en bestemmingsplan.

Voor wie?
Deze cursusdag is bedoeld voor inspecteurs, toezichthouders en handhavers, werkzaam bij gemeenten en/of omgevingsdiensten. Ook voor opzichters van opdrachtgevers en/of uitvoerders van bouwbedrijven is deze cursus interessant.

Datum 8 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

08 oktober 2019, 09:00 | ...
okt08

ErfgoedAcademie: Actualiteiten & Ontwikkelingen Zeeland

In 11 provincies organiseert de ErfgoedAcademie de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen. Tijdens deze dag praten wij u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen bij u in de provincie. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale steunpunten monumentenzorg.

Dagprogramma
De dag staat in het teken Erfgoed en toerisme. Erfgoed beleefbaar maken voor iedereen. Met dit thema sluiten we aan bij het coalitieprogramma ‘Samen verschil maken‘ van de provincie Zeeland. We praten u bij over landelijke en regionale thema’s die spelen rondom dit thema, maar ook andere cultuurhistorische- en ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn o.a. actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Erfgoed Zeeland en de provincie. In de middag staat ook o.a. een interessante excursie op het programma. We sluiten altijd af met een netwerkborrel.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor alle erfgoedprofessionals, werkzaam in de provincie Zeeland en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in uw provincie (zoals cultuurhistorie, toerisme, ruimtelijke ordening, ontwikkeling, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met uw Zeeuwse erfgoedcollega’s!

Datum 24 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

24 oktober 2019, 00:00 | ...
okt24

ErfgoedAcademie: Erfgoed en energiebesparing

Steeds meer eigenaren van woningen en ander vastgoed willen de energierekening verlagen, het comfort verbeteren of zelf energie opwekken. Hoe werkt dit bij monumenten? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten rondom duurzaamheid, zodat u eigenaren kunt stimuleren en adviseren op dit terrein.

We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook gebruiken we ze graag. Bijvoorbeeld als woonhuis of kantoor. Daarbij zijn aanpassingen nodig, vaak op het gebied van energie en comfort. Op welke wijze doe je dit? Hoe maak je een monument duurzamer zonder de monumentale waarden op de tocht zetten? Hoe verbeter je het energielabel van een monument? Deze themacursus laat zien dat energie steken in duurzaamheid kan, ook bij monumenten.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • principes m.b.t. verduurzaming
 • kwantificeren en kwalificeren van energiebesparing en de mogelijkheden;
 • de invloed van gebruikers m.b.t. verduurzaming;
 • relatie cultuurhistorische waarden en verduurzaming van erfgoed, wat zijn de (on)mogelijkheden;
 • bouwfysische begrippen, duurzame materialen en technieken
 • tips om mee te beginnen;
 • voorbeelden uit de gemeentelijke adviespraktijk;
 • de praktijk van de eigenaar;
 • communicatie richting eigenaren;
 • globale basiskennis om verduurzamingsmaatregelen van erfgoed te kunnen beoordelen.

Voor wie?
De cursus is voor medewerkers werkzaam bij gemeenten en provincies, die te maken hebben met verduurzaming van erfgoed en energiebesparing. Overige professionals die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn uiteraard ook van harte welkom.

Datum 29 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

29 oktober 2019, 09:00 | ...
okt29

ErfgoedAcademie: Actualiteiten & Ontwikkelingen Gelderland

In 11 provincies organiseert de ErfgoedAcademie de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen. Tijdens deze dag praten wij u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen bij u in de provincie. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale steunpunten monumentenzorg.

Dagprogramma
De dag staat meestal in het teken van een thema, zoals duurzaamheid, energietransitie, herbestemmen, de Omgevingswet etc. In de ochtend praten we u bij over landelijke en regionale thema’s die spelen rondom (duurzaam) erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarin komen actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Steunpunt en de provincie. In de middag staat o.a. een interessante excursie op het programma. We sluiten altijd af met een netwerkborrel. Binnenkort publiceren we het volledige programma op deze pagina.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor alle erfgoedprofessionals, werkzaam in de provincie Gelderland en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in uw provincie (zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met uw Gelderse erfgoedcollega’s!

Datum 31 oktober. Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.

31 oktober 2019, 09:00 | ...
okt31

Nationaal Monumentencongres

Het volgende monumentencongres vindt plaats in Groningen op donderdag 7 november. Hou de dag vast vrij in je agenda zodat je zeker weet dat je het congres niet hoeft te missen! Klik hier voor meer informatie

07 november 2019, 09:00 | Groningen
nov07

ErfgoedAcademie: Erfgoed en energietransitie

Duurzame energie. Wie wil het niet? Er komen steeds meer initiatieven voor zon- en windmolenparken. Hoe ziet ons (historisch) landschap er straks uit: met windmolens, zonneweide en andere schone energie-opwekking. En onze historische steden en dorpen: bedekt met zonnepanelen? Bij de keuze voor duurzame energie staan belangen soms op gespannen voet met elkaar.

In de cursus ‘energietransitie & ruimtelijke kwaliteit’ gaan we op onderzoek uit naar denkrichtingen en argumenten die zorgen dat u het gesprek over energietransitie en cultureel erfgoed met nieuwe kennis en vaardigheden tegemoet kunt treden. U leert wat deze energieopgave betekent voor uw omgevingsgebied en hoe u met diverse instrumenten de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap of een beschermd dorpsgezicht kunt inzetten. We gaan uitgebreid in op de vraag wat dat betekent voor uw rol en uw houding in het spel met de vele stakeholders die op dit onderwerp actief zijn.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen en van tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit het heden en verleden.

Voor wie?

Voor iedereen die (professioneel) betrokken is bij ruimtelijke energieopgaven in relatie tot erfgoed. Bijvoorbeeld: gemeente- en provincieambtenaren maar ook medewerkers van waterschappen, woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen, natuur- en landschapsorganisaties en andere gei?nteresseerden.

Datum 7 november. Aanmelden kan via  de ErfgoedAcademie.

07 november 2019, 09:00 | ...
nov07

"Polderperspectieven" | vierdelige lezingenreeks. Ontwerpen aan de energietransitie van Almere"

Polderperspectieven
een vierdelige lezingenreeks over de toekomst van het Almeerse stadslandschap

Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de Blauw-Groene  kaart die in 2007  door de 'founding fathers' werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren.

Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind  en  zonne-energie voor duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad. Bovendien zal meer aandacht voor recreatie de aantrekkingskracht van Almere kunnen vergroten. Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven.

Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.

De serie bestaat uit vier lezingen. Elke lezing vormt de opmaat om met u in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

Klik hier voor meer informatie

14 november 2019, 00:00 | Almere
nov14

Pagina's