Alle deelsessies op een rij

Tijdens de conferentie Nederland veranderd/t - erfgoed in de leefomgeving kunt u kiezen uit een diversitieit aan sessies. Hieronder vindt u in in alfabetische volgorde de sessies  met een korte omschrijving. U kunt er maximaal vier kiezen. Weten wanneer welke sessie plaatsvindt? Kijk dan in het blokkenschema. Aanmelden? Klik hier.

Aan de slag met participatie en verbinding in erfgoedzorg: wat het verdrag van Faro voor u kan betekenen

Het kabinet heeft in de brief Cultuur in een open samenleving aangekondigd te willen onderzoeken of Nederland het Faro-verdrag kan ratificeren. De waarde van erfgoed voor de samenleving en de participatie van de samenleving bij erfgoed zijn de twee grondslagen van dit Verdrag van de Raad van Europa. Het Verdrag illustreert de zoektocht naar een nieuwe relatie tussen de overheid, erfgoedprofessionals en de maatschappij die op dit moment in haast elke gemeente en regio wordt ondernomen. In deze werksessie nemen wij u mee in de uitgangspunten van het Verdrag van Faro aan de hand van bestaande projecten. Daarnaast willen we samen met u identificeren wat Faro in uw werk zou kunnen betekenen.

Aan de slag met winkelleegstand

De winkelstraten buiten het kernwinkelgebied kampten in de crisis met een groeiende leegstand. Recent onderzoek wijst echter uit dat, nu de economie weer op stoom is, de kernwinkelgebieden het weer goed doen, maar de aanloopstraten en meer perifere winkelstraten nog steeds met leegstand kampen.
Kennis over de rise & fall van die winkelstraten biedt de mogelijkheid van transitie van winkelstraat naar een leuke straat met winkels, gemengd met andere functies. Want zijn we niet allemaal op zoek naar winkelgebieden met beleving en betekenis? De consument in ieder geval wel. De ontwikkelingsgeschiedenis van een winkelstraat geeft aanknopingspunten voor herontwikkeling; in het verleden van de straat ligt haar identiteit verscholen. En die identiteit kan voor een straat, haar winkeliers en investeerders onderscheidend vermogen bieden. In deze workshop gaan we dieper in op een winkelstraatbiografie, komen voorbeelden voorbij en gaan we met een spelvormen zelf aan de slag met een concrete opgave.

Aan de slag met de bouwopgave: informatiekit bouwsystemen

De huidige bouwopgave bedraagt 1 miljoen woningen. Klinkt veel, maar tussen 1946 en 1974 hebben we er al eens 1.836.000 gebouwd. Vaak voldoen deze woningen niet meer aan huidige eisen van comfort, energieverbruik, woningplattegrond en uitstraling. Kortom de transformatie-opgave van de bestaande woningvoorraad is misschien wel de grootste opgave waar we voor staan! Veel van de woningen lijken typologisch op elkaar. Achteraf misschien een tikkeltje saai, maar ook een kans. Het denken vanuit (bouw)systemen kan bijdragen aan sneller inzicht in de opgave, versnelde planvorming voor verduurzaming en transformatie, en aan projectoverschrijdende oplossingen en ideeën. Uitgangspunt daarbij zijn de oorspronkelijke kwaliteit en de beschikbare kennis.  De Praatplaten is een van de tools uit de Informatiekit Bouwsystemen.

Agrarisch landschappelijk bouwen, hoe doe je dat? 

Veel agrariërs plannen nieuwbouwschuren om uitbreiding van hun bedrijf mogelijk te maken. Al gauw wordt dan gekozen voor standaardschuren die snel kunnen worden gebouwd, maar niet passen in de omgeving. Hoe kunnen gemeenten en provincies ervoor zorgen dat bij de bouw van nieuwe stallen en schuren niet ten koste gaat van de landschappelijke kwaliteit.  De agrarische natuur- en landschapsvereniging Wierde & Dijk stimuleert agrariërs om met hulp van een architect schuren en stallen te bouwen die niet alleen functioneel zijn, maar ook passen in het Groninger landschap. Welke inspiratie bieden deze voorbeelden en hoe speelt provincie Groningen hierop in?

Banenmotor: een nieuw concept voor naoorlogse winkelstrips

Winkelstrips waren ooit het kloppende hart van de wederopbouwwijk, nu leiden ze vaak een kwijnend bestaan. De winnaar van de prijsvraag Winkelstrips kwam met een plan om het Herderplein in Utrecht te gebruiken als Banenmotor: werkplekken voor praktijkscholen. Maar hoe maak je van een idee een succesvolle business case? Durven de partijen het aan en gaat het nu écht gebeuren?

 Beken met Karakter

Beken en beekdalen tekenen ons landschap. In de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn onze beken gekanaliseerd. Vanaf 2000 ligt er een ecologische een waterhuishoudkundige opgave voor de beken: de KRW, Kaderrichtlijn Water.

Om landschap en historische functies van de beekstelsels beter bij de plannen van waterschappen te betrekken werken de Stowa, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen aan een programma kennisontwikkeling en kennis deling.

De resultaten van deze samenwerking presenteren we in deze sessie.

Boerderij in de buurt -  door Agrarisch Erfgoed Nederland

Een interactieve theatervoorstelling waarbij het verhaal verteld wordt van de veranderingen in het landelijk gebied. Dat gebeurt aan de hand van twee boerderijen en hun bewoners die elkaar in de weg zitten. De ene boert verder en de andere wil wat anders. De eindscène wordt gespeeld na een gesprek met het publiek.

Boven het Maaiveld - Interactieve werksessie over de ruimtelijke impact van energiebeleid

Wat is de impact van windmolens en zonneparken op ons cultuurlandschap? Boven het maaiveld maakt de ruimtelijke impact van energiebeleid via schaalmodellen en virtual reality (VR) inzichtelijk voor een polder in het veenweidegebied. Ga zelf aan de slag met de ruimtelijke inpassing en ontdek waar kansen en uitdagingen liggen. 

Brood en spelen: nieuwe perspectieven voor het platteland 

De prijsvraag Brood en Spelen leverde 95 inzendingen op. 95 manieren om anders naar de veranderingen op het platteland te kijken. Waarom organiseerde het CRA de prijsvraag? Wat voor soort oplossingen werden aangedragen? Wat leren we daarvan en hoe nu verder? Rutger Oolbekkink beantwoordt deze en meer vragen.  

De wijkgedachte als inspiratiebron
Lezing / Debat n.a.v. verdiepend onderzoek met cases in Rotterdam en Amsterdam

Twee ontwerpteams doen in samenwerking met corporaties onderzoek naar de verduurzaming van wederopbouwwijken en vertrekken daarbij vanuit de wijkgedachte. Kirsten Hannema gaat samen Michelle Provoost en de teams in gesprek over hun social design aanpak.

Een wereld te winnen - Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Als rijksbouwmeester geeft Floris Alkemade gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid. Op allerlei gebieden staan er grote veranderingen op stapel die gevolgen hebben voor de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Denk hierbij aan de energietransitie, de overstap naar duurzame landbouw en de bouwopgave. In zijn lezing laat hij zien dat deze veranderingen niet negatief zijn, maar juist een kans om Nederland mooier, hechter en schoner te maken.

Energie en een markant landschap hoe combineer je dat? 
Ontwerpend onderzoek naar duurzame energie voor markante objecten in een Nationaal Landschap

Fort Pannerden staat voor de uitdaging via cultureel ondernemerschap nieuwe betekenis aan haar erfgoedstatus te geven. Duurzame maatregelen stuiten daarbij niet zelden op bezwaren. Deze lezing toont hoe met diverse stakeholders en soms conflicterende belangen toch inspirerende oplossingen voor een energieopwekkende omgeving kunnen worden ontwikkeld.

Energielandschappen door de tijd

Verandering van ons landschap is van alle tijden. Samen voegen we steeds een nieuwe laag toe aan onze geschiedenis. De overgang naar een andere vorm van energievoorziening zal een groot effect hebben op onze leefomgeving. Door ontwerpkracht in te zetten en het energievraagstuk te verbinden aan cultuurhistorische erfgoedstructuren, kunnen nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld. De provincie Drenthe onderzoekt samen met Het Oversticht of en op welke wijze de cultuurhistorie van Drenthe aanleiding en inspiratie kan bieden en ontwikkelt daarvoor een gereedschapskist: Wat kunnen we leren van de ontstaansgeschiedenis van het landschap en hoe kan dit worden toegepast voor het ruimtelijke en sociale vraagstukken van de energietransitie?

Erfgoed als inspiratie voor gebiedstransformatie

Erfgoed in een transformatiegebied wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Maar het kan ook een kans zijn om een gebied een eigen identiteit te laten behouden/te geven, passend bij de opgave in het gebied, zonder dat daar grootschalige, kostbare ingrepen voor nodig zijn. Een goed voorbeeld daarvan is het Havengebied in Deventer. In het programma Stedelijke Transformatie is het behoud van erfgoed/cultuur-historische waarden één van de thema’s. Aan de hand van een casus uit het programma wordt gekeken naar de mogelijkheden die hiervoor zijn.

Erfgoed vol Energie! Workshop met biomassa 

Op zoek naar nieuwe toepassingen voor groene landschapselementen en natte teelten; leer hoe innovatieve houtwallen op landgoederen en lisdodden in de polder - met aandacht voor het cultuurlandschap - verrassende en creatieve antwoorden formuleren op het energievraagstuk.

Groningen: dé plek voor innovatief erfgoedbeleid van de 21ste eeuw, met en voor de Groningers

Gronings erfgoed stond al onder druk door bevolkingsafname, maar wordt nu ook bedreigd door aardbevingsschade. Tegelijk moeten er bouwkundige versterkingsmaatregelen toegepast worden die zeer ingrijpend kunnen zijn voor de cultuurhistorische waarden. Op verzoek van de Tweede Kamer hebben Nationaal Coördinator Groningen, provincie, de 10 gemeenten en OCW gezamenlijk het Erfgoedprogramma opgesteld. De gezamenlijke ambitie is: “Groningen moet Groningen blijven’ - met haar eigen, unieke gebiedsidentiteit die voor een groot deel wordt bepaald door het cultureel erfgoed en de ruimtelijke samenhang - óók in het aardbevingsgebied tijdens en na de uitvoering van schadeherstel en de versterking. 

Inmiddels is het startsein voor een langjarig Nationaal Programma Groningen gegeven dat in 2019 zal starten en langs drie lijnen zal lopen: Groningse kracht en trots, Groningse energie en klimaat en Groningse economie en arbeidsmarkt. Dat biedt kansen! In deze sessie heeft u de kans in de huid te kruipen van de verschillende actoren, uw perspectief te verruimen en met elkaar tot ideeën te komen waar we in het Nationaal Programma profijt van kunnen hebben.


Hardcore Heritage

Ronald Rietveld is mede oprichter van RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances]. De studio maakt locatiespecfiek werk op het grensvlak van architectuur, beeldende kunst en filosofie. De studio heeft uiteenlopende internationale onderscheidingen gekregen voor o.a. experimentele projecten met monumenten en erfgoed. Bekend zijn onder andere Vacant NL, de Nederlandse voor de architectuurbiennale 2010 in Venetie, Bunker 599 en Secret Operation 610. Aan de hand van recent werk, waaronder het spectaculaire Deltawerk // , zal Rietveld ingaan op hun specifieke benaderingswijze van Hardcore Heritage.

Het gevoel van hier

Wat maakt dat je je op de ene plek prettig voelt en op de andere niet? Welke rol speelt het verleden en het verhaal van de plek daarbij? Ontdek het tijdens de werksessie ‘Het gevoel van hier’. Stap even uit je rol van deskundige en laat je gevoel spreken. Aan het slot van de werksessie brengen we de oogst samen tot een definitie van ‘omgevingskwaliteit’, een kernbegrip uit de nieuwe Omgevingswet.

Het verhaal van een dijk

Presentatie van Waterschap Rivierenland en de  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hoe en waar cultuurhistorie een rol speelt in de planvorming en het ontwerp van de dijkversterking van de noordelijke Waaldijk.


Historische watersystemen als onderlegger voor wateropgaven van nu

Waarom grijpen we in op een watersysteem? Vaak zijn die technisch van aard, zoals het vergroten van de afwateringsbergingscapaciteit. Of juist economisch, om het stadsbeeld en de toeristische aantrekkelijkheid te vergroten. Technische informatie uit de waterschapsarchieven kunnen daarbij relevant zijn voor waterschappers. We laten zien hoe historische gegevens vertaald worden naar een GIS-database, welke bestuurlijke aspecten er van belang zijn en welke financiele randvoorwaarden nodig zijn.

Kerkenvisies: omgaan met religieus erfgoed

Kerkgebouwen nemen een prominente plaats in in onze samenleving en cultuurhistorie. Tegelijkertijd lijkt de oorspronkelijke functie van de gebouwen steeds meer te verdwijnen. In deze creatieve sessie gaan we samen op zoek naar de omvang van en stand van zaken binnen het kerkenbestand, de belangrijkste problemen bij het zoeken naar een duurzaam gebruik en de relatie van het gebouw met haar (maatschappelijke) context.

Tijdens de sessie wordt uw input gebruikt: hoe kijkt u naar kerken, wat vindt u belangrijk aan kerken, waar zit wat u betreft het grootste probleem, wat kan de samenleving er mee?Het zien van de kansen en mogelijkheden leidt dan hopelijk weer tot nieuwe goede voorbeelden van duurzaam gebruik van een aloud gebouw in uw context.

Kennis voor erfgoed en leefomgeving

Welke kennis hebben we nodig om erfgoed en leefomgeving goed samen te laten gaan? En welke partijen kunnen daarmee gezamenlijk aan de slag? Hoe werken we aan de grote transities zoals de aanpassing van onze oudere woningvoorraad en hoe maken we de kansen die erfgoed bieden concreet? Werk mee aan een kennisagenda voor de komende jaren en help de onderzoeker op weg!

 De kersentuin

‘Terug, naar de Kersentuin’ is een nostalgische zomerse voorstelling over de heimwee naar vroeger, de Griekse crisis, vluchtelingen, xenofobie en ingemaakte kersen. 
Waan je op vakantie met een avond genoeglijke Griekse gastvrijheid. Greg Nottrot situeert zijn versie van Tsjechovs klassieker in zijn opa’s vervallen zomerhuis op een Grieks eiland. De plek waar hij iedere zomer zeven weken lang de tijd traag voorbij zag trekken. Een plek die hij wellicht verkopen moet. 

Lancering ‘Ruimte voor Agrarisch landschap en Erfgoed'

Aanbieding van de brochure Ruimte voor agrarisch landschap en erfgoed aan Michel Berkelmans, directeur Agro- en Natuurkennis, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel. De brochure laat zien:
1. Wat de betekenis van het historisch agrarische landschap is.
2. Hoe de verandering van dat agrarisch landschap door landbouw met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit kan én met perspectief voor de agrarische bedrijfsvoering.
De brochure is ontwikkeld met gemeenten, provincies, agrarische organisaties, agrariërs en landschap- en erfgoedorganisaties en wordt 3 december gelanceerd met o.a. een panelgesprek (Rinus van 't Westeinde/Boer & Natuur,  Heleen Lansink/Boerin 2.0, Niek Hazendonk/directie Agro- en Natuurkennis en Henk Baas/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) over landbouw als motor voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Landschap als vestigingsfactor

 Robin van der Ploeg Wat is de economische waarde van het landschap?  En hoe benut je die als regio om kenniswerkers aan je te binden? Gaat bedrijfsleven een aantrekkelijk en toegankelijk landschap meefinancieren? Vereniging Deltametropool onderzoekt met stakeholders hoe landschap als vestigingsvoorwaarde in positie wordt gebracht. De voorbije twee jaar is hard gewerkt aan de agendering van het onderwerp en beantwoording van bovenstaande vragen.  In deze sessie delen we strategische én praktische ervaringen met u.

Omgevingswet/visie een andere manier van werken

De Omgevingswet/visie vraagt om een andere manier van denken en werken van gemeenten. De individuele ambtenaar wil vaak wel; maar de integrale manier van werken vraagt iets van het gehele apparaat. Een gesprekstafel met bestuurders van een aantal gemeenten op dit onderwerp kan een belangrijk thema zijn. Het kennisprogramma van Ruimtevolk kan hiervoor de onderlegger zijn. RUIMTEVOLK heeft in 2017 en 2018 een programma lopen waarbij ze gemeenten begeleiden bij het opstellen van hun omgevingsvisie. Het kennisprogramma is ontwikkeld in samenwerking met het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Welke lessen en ervaringen zijn er opgedaan? Zijn er overkoepelende lessen te trekken die andere gemeenten ook verder kunnen helpen?


Op weg naar een duurzame ontwikkeling van stad én platteland. 

Een tweegesprek tussen professor Urbane Economie (WUR) Eveline van Leeuwen en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman. 

Participatie slim inzetten bij het maken van een Omgevingsvisie. 


Een heldere plek voor erfgoed in onze leefomgeving vraagt om goede interactie met zittende bedrijven, bewoners, en andere gebruikers van het gebied. Ieder heeft zo zijn belangen en blik op erfgoed. Door zo snel mogelijk samen aan tafel te gaan, vergroot je de kwaliteit van oplossingen en vergroot de acceptatie voor plan en proces. Het biedt verschillende perspectieven, kennis en creativiteit, die de waarde van je plan vergroten. Op basis van twee praktijkverhalen over de Oranjewijk in Veghel en de watertoren van Culemborg bespreken we hoe erfgoed slim ingezet kan worden bij omgevingsplannen. De Inspiratiegids Participatie van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet biedt meer praktijkvoorbeelden en aanpakken.
 

Playing the game: bouwen aan nieuwe verhalen

Herbestemmen is een strategisch spel. Het verlangt souplesse en alertheid om de juiste componenten – plek, mensen, middelen en tijd – samen te brengen. Het vereist een sterk verbond tussen diverse belanghebbenden om samen te bouwen aan een nieuw verhaal. De basis voor zo’n verbond is een goed gesprek. In dit eendaagse lab ontwikkel en test je onder leiding van het H-team tools om het gesprek over actuele transformatieopgaven te stimuleren en te verrijken. De beoogde opbrengst is een contourschets van een uitdagend speelveld voor de toekomst van herbestemming in Nederland. Een unieke gelegenheid om ook jouw ‘schaakstuk’ in stelling te brengen.

Rotterdam Central District

Cultureel erfgoed als drager voor een klimaatadaptieve stad.

Na een korte presentatie in het Groothandelsgebouw over de plannen van ‘Klimaatadaptief Rotterdam Central District’ trekt u te voet door het district voor een bezoek aan een aantal planlocaties en al gerealiseerde projecten zoals de Dakakker.

(deze sessie duurt 2 uur) 

Samen werken aan een Erfgoed Deal

In Erfgoed Telt kondigde minister Van Engelshoven een Erfgoed Deal aan om een nieuwe impuls te geven aan het gebiedsgerichte erfgoedbeleid. OCW werkt met onder andere VNG, IPO, FGM, FIM  en andere partijen aan het opstellen van de Deal. Deze sessie zal gaan over de verdere invulling van de Erfgoed Deal en de concretisering van de uitvoering.

Samenwerken in gebiedsagenda’s

In deze sessie gaan we in gesprek over hoe overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar komen tot een integrale gebiedsgerichte visie. Hoe verloopt zo’n proces, hoe werken partijen daarin samen en is daarbinnen ruimte voor het cultureel erfgoed belang? We nemen u mee in het proces van de Agenda IJsselmeergebied 2050 en uw eigen ervaringen en vragen.

Over de Agenda IJsselmeergebied 2050
In mei van dit jaar is de Agenda IJsselmeer gebied 2050 ondertekend door 60 betrokken deelnemers. In de Agenda staan de afspraken tussen vijf ministeries, vier provincies, 32 gemeenten, zes waterschappen, belangenverenigingen en bedrijfsleven. Uitgangspunt is dat bij toekomstige projecten een verbinding wordt gelegd tussen ontwikkelingen in het water en op het daaromheen liggende land en hoe betrokken overheden en organisaties daarin thema’s als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie samen oppakken.

Stresstest klimaatadaptatie

Hoe kun je als  gemeente omgaan met de Stresstest klimaatadaptatie? Wat kun je als gemeente leren van je historische watersysteem? De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  ontwikkelde samen met een aantal gemeenten een aanvulling op de stresstest. Daarbij worden historische oplossingen en  stedelijke erfgoed onderdeel van de stresstest. De workshop geeft, na een korte inleiding en een bespreking van de aanpak in Dordrecht, de mogelijkheid aan deelnemers aandacht te vragen voor hun eigen stad. In een vraag en antwoord-sessie behandelen deelnemers de problematiek en de ervaringen uit de eigen praktijk.

Duidelijk wordt dat met partijen samengewerkt moet worden om tot een zinvolle stresstest te komen, waarbij cultuurhistorie en gemeentelijke eigenheid niet alleen zijn meegenomen, maar als basis kunnen functioneren voor het maken van klimaatadaptief beleid.

Toolbox testcase klimaatadaptatie Amsterdam en Eindhoven

Hoe ontwerp je met aandacht voor cultuurhistorie aan een gezonde en klimaatadaptieve stad? Twee ontwerpbureaus werken aan deze opgaven en maken gebruik van een toolbox. Test hun methoden en ervaar wat deze voor uw stad kunnen betekenen.

Visualisatie van windturbines en erfgoed

Windenergie draagt bij aan de realisatie van onze doelstellingen op het gebied van duurzame energie, maar heeft ook grote impact op het landschap. Hoe groot is die impact en hoe laat je mensen dat zien? Visualisaties zijn een nuttig hulpmiddel. Maar visualisatie van erfgoed vereist bijzondere aandacht. Vattenfall, Pondera Consult en Witteveen + Bos nemen u mee in een panelgesprek over praktijkervaringen.

Waardenspel: erfgoed inbrengen in omgevingsvisie

Cultureel erfgoed is de basis voor een aantrekkelijke omgeving. De Omgevingsvisie biedt kansen om de kernkwaliteiten van een gebied te verbinden met de maatschappelijke opgaven voor de toekomst. Maar hoe doe ik dat?

Watersystemen in vestingsteden: casus Zaltbommel

Hoe (her)gebruik je vestingwerken rond de stad zodat je ze kunt gebruiken bij de hedendaagse wateropgaven, zoals waterberging bij piekbelasting en watergebruik bij droogte? In Zaltbommel wordt er aan gewerkt. Door een goede analyse van het watersysteem blijkt het bovendien mogelijk de doorstroming en de waterkwaliteit verbeteren. Het herstel maakt de vestingwerken ook nog beter beleefbaar. 

Week van het lege gebouw - De betekenis van het onderwijs

Voor de instandhouding van erfgoed is kennis en kunde uit verschillende disciplines, waaronder de creatieve industrie, nodig. Sinds 2013 organiseren verschillende opleidingen jaarlijks de Week van het Lege Gebouw. Herbestemming is niet door overheid of eigenaren alleen op te lossen en vraagt om een interdisciplinaire aanpak, om nieuwe ideeën, passend bij de lokale of regionale opgave. Wat is de betekenis en potentie van een plek? Hoe maken we dat zichtbaar? Niet alleen de transformatie van gebouwen, maar ook de omgeving en maatschappelijke veranderingen staan hierbij centraal. De verschillende disciplines  - architectuur, erfgoed, vastgoed, planologie, et cetera - werken aan nieuwe oplossingen, realistisch én vooruitstrevend. Tegelijkertijd ontwikkelen we nieuwe denk- en samenwerkingsvormen. Studenten, docenten, experts, professionals en direct betrokkenen leren tijdens de week met en van elkaar.

De Stichting, brengt De Week als experimenteerruimte onder de aandacht en deelt kennis en ervaringen van de afgelopen jaren . In deze werksessie duiken we in de verschillende werkvormen waarmee we afgelopen jaren geëxperimenteerd hebben. De snelkookpan van vijf dagen is teruggebracht tot één uur.

Zonne-energie en beschermde gezichten

De RCE en HIERopgewekt hebben aan Buitenadvies gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om erfgoedeigenaren te stimuleren om te participeren in een specifiek op erfgoed gerichte energiecoöperatie. Doel is om te komen tot een denkrichting die landelijk uitgerold kan worden. Het advies hierover verschijnt binnenkort.

Dat advies zal geen blauwdruk geven van een aanpak voor zonne-energie op monumenten. Wel wordt ingegaan op de mechanismen die een rol spelen bij de wenselijkheid, haalbaarheid en realisatiemogelijkheden. Waarbij wordt gekeken naar het grotere kader: de rol en de plek die erfgoed in de hele energietransitie heeft of moet krijgen.

De hoofdlijnen van het advies zijn inmiddels bekend en zullen in deze deelsessie worden gepresenteerd. Naar aanleiding van de presentatie zal een paneldiscussie worden gevoerd met mensen uit de vakwereld, die hebben bijgedragen aan het advies.
 

Rondleiding door de Van Nelle fabriek

De unieke Van Nelle fabriek uit 1931 is hét monument van het Nederlands modernisme. Wereldberoemd vanwege het progressieve ontwerp waardoor lucht, licht en ruimte een nieuwe betekenis kregen in de architectuur. Tijdens een rondleiding van een uur ervaart u zelf dit baanbrekende ontwerp van internationale betekenis.

  Struinen: netwerken en bezoek aan de tentoonstelling, bioscoop en open podium

Loop langs de diverse tentoonstellingen over gebiedsgerichte erfgoedzorg, zak even onderuit in de filmzaal, laat u inspireren tijdens een presentatie bij het open podium of breidt uw netwerk uit onder het genot van een kop koffie. Kies voor deze 'deelsessie' voor een uur dat u vrij kunt invullen.