Beheersverordening

Gemeenten kunnen voor gebieden waarin de bestaande situatie het uitgangspunt is, in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening opstellen.

Als de bestaande situatie het uitgangspunt is en er geen ruimtelijke ontwikkelingen verwacht worden in een gebied, kan het interessant zijn om een beheersverordening in plaats van een bestemmingsplan vast te stellen. Kiezen voor een beheersverordening in plaats van een bestemmingsplan heeft enkele voordelen:

  • het is vaak goedkoper;
  • er is geen beroep tegen mogelijk bij een bestuursrechter;
  • er is geen bezwaar bij de gemeenteraad mogelijk.

Onderzoek verplicht

Net als bij het bestemmingsplan moet bij het opstellen van een beheersverordening onderzoek worden gedaan naar de omgevingsaspecten. De resultaten van de verrichte onderzoeken worden in de toelichting van de beheersverordening beschreven.

Stads- of dorpsgezichten in de beheersverordening

De beheersverordening kan ook voor een beschermd stads- of dorpsgezicht gelden, tenzij in het aanwijzingsbesluit van het beschermde gezicht anders is bepaald. Er moet dan overleg met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed plaatsvinden. Een beheersverordening voor een beschermd gezicht is alleen van toepassing als deze afgestemd wordt op het geldende bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan moet dan wel rekening houden met het behoud van het waardevolle karakter van het gebied. Wanneer dit niet zo is, is een beheersverordening niet mogelijk en zal de gemeente eerst een bestemmingsplan moeten vaststellen.

Handreiking beheersverordening

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking opgesteld voor het opstellen van een beheersverordening. Hierin is ook een model beheersverordening opgenomen. In deze handreiking staat ook uitgelegd wanneer een beheersverordening en wanneer een bestemmingsplan kan worden toegepast.

In Nederland zijn momenteel nog weinig gemeenten die het instrument beheersverordening gebruiken.