Bestemmingsplan

uitsnede bestemmingsplan Sittard

Het bestemmingsplan is een juridisch en technisch uitvoeringsinstrument waarin de bestemming, de functie en de ontwikkelingsmogelijkheden van een gebied worden aangewezen.

In het bestemmingsplan staan ook regels over het gebruik van de grond en de bouwwerken. In een bestemmingsplan worden zaken uit de structuurvisie en ander beleid concreet vertaald voor ontwikkeling of juist behoud. Het bestemmingsplan is voor iedereen bindend; het is verboden om te handelen of te bouwen in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente is verplicht voor haar hele grondgebied een of meerdere bestemmingsplannen vast te stellen en deze elke tien jaar te actualiseren. Een bestemmingplan kan ook na tien jaar actueel verklaard worden (mits er geen ontwikkelingen in het gebied hebben plaatsgevonden). Bestemmingsplannen van gemeenten zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwikkelingsgericht bestemmingsplan

Een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Als deze ontwikkelingen kosten voor de gemeente met zich meebrengen, dan dient de gemeente een exploitatieplan vast te stellen. Hiermee kan de gemeente de grondexploitatiekosten verhalen die worden gemaakt voor de realisatie van bouwplannen.

Conserverend bestemmingsplan

Een beheersbestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk en richt zich op het behoud van de bestaande situatie. Voor gebieden waar de bestaande situatie het uitgangspunt is en waar geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien, kan de gemeente in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening vaststellen.

Paraplu- of facetbestemmingsplan

Gemeenten kunnen overkoepelende onderwerpen – zoals de omgang met erfgoed – voor het hele grondgebied regelen in een paraplubestemmingsplan of facetbestemmingsplan. Het paraplubestemmingsplan is van toepassing op alle vigerende en onderliggende bestemmingsplannen die zijn aangehaald in de bijlage van het plan. Zo kunnen een of meerdere specifieke beleidsonderwerpen (facetten) planologisch geregeld worden.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de verbeelding is een digitale kaart opgebouwd uit (dubbel)bestemmingen en aanduidingen
  • in de planregels zijn per bestemming benoemd welke voorschriften er gelden;
  • de toelichting is een onderbouwing die de verbeelding en planregels toelicht.

In dit dossier:

Beschermd gezicht Marken - Rozenwerf

Erfgoed in het bestemmingsplan

Sommige zaken zijn verplicht, andere optioneel.

Ruimte voor de Rivier project Ontpoldering Noordwaard

Stappenplan bestemmingsplan

Voor erfgoed in het bestemmingsplan is een stappenplan opgesteld. De toelichting bij het stappenplan bestaat uit een aantal onderdelen. Per stap is onderscheid gemaakt tussen verplichte en optionele zaken.

Initiatief

Voordat een gemeente een bestemmingsplantraject in kan gaan, moet duidelijk zijn welke cultuurhistorische waarden er in het plangebied te vinden zijn.

Ontwerp

In de initiatieffase heeft de gemeente de cultuurhistorische waarden in kaart gebracht. In de volgende fase, de ontwerpfase wordt vastgesteld welke ambitie de gemeente heeft om deze waarden te behouden of ontwikkelen.

Inspraak, vaststellen, beroep

Er is een aantal momenten waarop de gemeente communiceert over het bestemmingsplan en betrokkenen de mogelijkheid hebben om te reageren.

Molen Kinderdijk

Voorbeeldregels

Hier zijn voorbeeldregels te vinden voor verschillende cultuurhistorische waarden. Deze voorbeeldregels voldoen aan de SVBP 2012 en de Wabo.

Voorbeeldregels bouwhistorie

Hier zijn voorbeeldregels te vinden voor verschillende cultuurhistorische waarden. Deze voorbeeldregels voldoen aan de SVBP 2012 en de Wabo.

Voorbeeldregels archeologie

Hier zijn voorbeeldregels te vinden voor verschillende cultuurhistorische waarden. Deze voorbeeldregels voldoen aan de SVBP 2012 en de Wabo.

Voorbeeldregels beplanting

Hier zijn voorbeeldregels te vinden voor verschillende cultuurhistorische waarden. Deze voorbeeldregels voldoen aan de SVBP 2012 en de Wabo.

Voorbeeldregels karakteristieke bebouwing

Hier zijn voorbeeldregels te vinden voor verschillende cultuurhistorische waarden. Deze voorbeeldregels voldoen aan de SVBP 2012 en de Wabo.

Voorbeeldregels beschermd stads- of dorpsgezicht

Hier zijn voorbeeldregels te vinden voor verschillende cultuurhistorische waarden. Deze voorbeeldregels voldoen aan de SVBP 2012 en de Wabo.