Eiland van Dordrecht

Het onderzoek ‘Het Eiland van Dordrecht’ benadert de historische regionale keringen als netwerk en onderzoekt of deze structuur leidend kan zijn binnen een nieuwe gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategie. Het doel is om tot een nieuw geanimeerd adaptatielandschap te komen.

Er wordt door drie strategische partners aan gewerkt in een multidisciplinair team met expertise op verschillende terreinen. Felixx met de kennis van landschapsarchitectuur en ontwerp, Unesco-IHE met de kennis omtrent water en academisch onderzoek en de gemeente Dordrecht met concrete kennis in verschillende beleidsvelden, zoals ‘water’, ‘stedenbouw’ en ‘archeologie en cultureel erfgoed’. Het team gaat op zoek naar een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor een dragend raamwerk, een (beleids-)instrumentarium dat sturing biedt in een organisch ontwikkelproces en inspirerende bouwstenen die verder uitgewerkt kunnen worden. In het ontwerpend onderzoek wordt gekeken naar de koppelkansen met relevante transformatie-opgaven binnen de stad, Parallel vindt een overkoepelend academisch onderzoek plaats om te komen tot een visie op de keringen als regionaal netwerk. Er wordt gekeken hoe de cultuurhistorisch waardevolle dijkzones kunnen worden verrijkt met maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van biodiversiteit, het beheersen van het stadsklimaat, het realiseren van een flexibel waterbeheer én het verhogen van de belevingswaarde in stad en land. De uitkomsten van dit onderzoek vormen tezamen een kader dat cultuurhistorie op een constructieve manier inbedt in de nieuw op te stellen Omgevingsvisie van Dordrecht.

Meer informatie

Het project Eiland van Dordrecht is een van de projecten uit het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte in de programmalijn Stedenbouw voor extremen. Met dit programma versterkt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de positionering van ontwerp- en cultuurhistorische expertise bij actuele transitjeopgaven op het gebied van onder andere energie en klimaat. Het programma is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De projectleiding ligt bij Felixx, Unesco-IHE en gemeente Dordrecht.

Bijlagen: 
eiland van dordrecht .png image/png | 898 KB