Erfgoedverordening

Gemeenten moeten een verordening in het leven roepen waarmee het cultureel erfgoed kan worden beschermd.

Het is verplicht voor iedere gemeente om een verordening vast te stellen waarin de inschakeling van een monumenten- of een bredere erfgoedcommissie is geregeld. Deze commissie adviseert over omgevingsvergunningen voor wijziging van rijksmonumenten. Dat kan in een monumentenverordening, maar ook in een bredere erfgoedverordening. In deze erfgoedverordening kunnen alle gemeentelijke afspraken met betrekking tot archeologie en cultuurlandschap worden vastgelegd.

Met erfgoedverordening kan de gemeente in het belang van het gemeentelijk erfgoed:

  • een erfgoedcommissie inschakelen;
  • gemeentelijke (archeologische) monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten aanwijzen;
  • bepalen dat voor de sloop of wijziging van een gemeentelijk monument een omgevingsvergunning vereist is;
  • voorschriften verbinden aan de verstrekking van een omgevingsvergunning zoals archeologisch of bouwhistorisch onderzoek;
  • een subsidieregeling in het leven roepen voor de restauratie en het onderhoud van gemeentelijke monumenten.