Inspraak, vaststellen, beroep

Er is een aantal momenten waarop de gemeente communiceert over het bestemmingsplan en betrokkenen de mogelijkheid hebben om te reageren.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

  • De formele procedure voor de vaststelling van een bestemmingsplan begint bij de terinzagelegging van het ontwerpbesluit en ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, gedurende 6 weken.
  • De gemeente maakt de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan bekend in de Staatscourant en dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, of op een andere geschikte wijze. Ook moet het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar worden gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Gelijktijdig met het ter inzage leggen stuurt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan toe aanere belanghebbende overheden.
  • Tijdens de terinzagelegging kan een inspraakbijeenkomst worden georganiseerd om belanghebbenden van informatie te voorzien.

Reacties op het ontwerpbestemmingsplan

Een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kan gedurende de terinzagelegging mondeling of schriftelijk bij de gemeenteraad worden ingediend. Iedereen kan een zienswijze indienen, ook groepen die zich bezighouden met het belang van cultureel erfgoed. De gemeente reageert vervolgens op alle ingebrachte zienswijzen in een zienswijzennota. In deze reactie is de gemeente verplicht te motiveren of met de zienswijzen wordt ingestemd – en het bestemmingsplan wordt aangepast – of niet. De ambtenaar die betrokken is bij cultureel erfgoed kan over de zienswijzen adviseren.

Vaststellen bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan (en exploitatieplan) dient binnen 12 weken na de terinzagelegging te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Die kan het plan dan nog aanpassen naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen. Binnen 2 weken na het vaststellingsbesluit wordt door de gemeente het besluit tot vaststelling bestemmingsplan bekendgemaakt.

Ter inzage en mogelijkheid tot beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt na bekendmaking wederom 6 weken ter inzage. Dit wordt opnieuw bekendgemaakt via (plaatselijke) publicaties en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde bestemmingsplan in beroep gaan bij de Raad van State, mits zij ook een zienswijze hebben ingediend of wanneer zij kunnen aantonen niet in staat te zijn geweest om zienswijzen in te dienen. Degenen die tijdens de terinzagelegging in beroep zijn gegaan, kunnen binnen ongeveer 12 maanden een uitspraak van de rechter verwachten.