Klimaat Adaptief Erfgoed Eindhoven - KAdE

Ontwerpbureau marco.broekman werkt samen met ingenieursbureau Witteveen÷Bos aan het ontwerpend onderzoek KAdE (Klimaat Adaptief Erfgoed). Hierin worden ruimtelijke kansen voor erfgoed- en waterbeleving in relatie tot klimaatadaptatie in de regio Eindhoven onderzocht. Als pilotstad van het overheidsprogramma Slimme en Gezonde stad’ ontwikkelt de gemeente Eindhoven de ambitie om op integrale wijze te werken aan hedendaagse opgaven, zoals gezonde verstedelijkingen mobiliteit, klimaatadaptatie en de energietransitie.

Het onderzoeksteam ziet daarbij kansen voor cultuurhistorische erfgoedstructuren als belangrijke identiteits- enbetekenisdragers van de ruimtelijke ontwikkeling en werkt toe naar een handboek ‘Klimaatadaptatie & CultuurNstorie’. Hierin wordt door middel van ontwerpend onderzoek een methode getoond voor een klimaatadaptieve aanpak vanuit een gebiedsgerichte erfgoedbenadering. Deze aanpak wordt toegelicht aan de hand van vier cultuurhistorische ruimtelijke typologieën en twee casuslocaties in Eindhoven; Fellenoord en het Havenhoofd. Voor dit project werkt het team samen met vier organisaties die binnen de regio Eindhoven een centrale rol innemen ten aanzien van klimaatadaptatie in relatietot cultuurhistorie: gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel, Erfgoedhuis Eindhoven en Rijkswaterstaat.

Met het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte versterkt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de positionering van ontwerp- en cultuurhististorische expertise bij actuele transitieopgaven op het gebied van onder andere energie en klimaat. Het programma is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van 0GW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bijlagen: 
kade.png image/png | 680 KB