Klimaatbestendige wijkaanpak Kanaleneiland

Architectuurcentrum Aorta ziet dat gemeente, corporatie en waterschap in de dagelijkse praktijk niet vanzelfsprekend samenwerken op het gebied van klimaatadaptie. Alhoewel de urgentie wordt erkend, is er nog geen sprake van een gemeenschappelijke taal. Via dit project wil ze daarom toe naar het ontwikkelen van een systematische en integrale benadering van de ontwerpopgave, zodat klimaatadaptatie ingebed kan worden in het integrale ontwerpproces van de vernieuwing van naoorlogse wijken zoals Kanaleneiland. Daarvoor wordt de samenhang tussen stadsdeel, wijk, buurt en blokniveau onderzocht, gekoppeld aan klimaatadaptieve maatregelen op het stimuleringsfonds creatieve industrie gebied van water. Tijdens de startfase is een uitgebreide cultuurhistorische analyse uitgevoerd voor Kanaleneiland. Uit een aantal gesprekken is gebleken dat het een goede stap zou zijn om alle benodigde expertise naar voren te halen in plaats van volgordelijk te werken. Daarom zullen de betrokken experts tijdens de vervolgfase parallel aan het ontwerpend onderzoek en een hydrologisch onderzoek worden uitgenodigd als visiting critics. Zodoende beoogt Aorta toe te werken naar een ontwerpidioom en een gezamenlijke visie voor een klimaatbestendig Kanaleneiland in de vorm van een routekaart. Voor dit onderzoek werkt Aorta samen met een team onder leiding van Atelier Quadrat, adviesbureau TAUW en verschillende experts vanuit de gemeente Utrecht.

Met het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte versterkt het Stimuleringsfonds Creatieie Industrie de positionering van ontwerp- en cultuurhlstorische expertise bq actuele transitieopgaven op het gebied van onder andere energie en klimaat. Het programma is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van ocw en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bijlagen: