Milieueffectrapportage

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een voornemen in beeld voordat er een besluit over is genomen.

Wanneer de activiteiten die door het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu is de m.e.r. verplicht. In de Europese richtlijnen voor de m.e.r. en in de Wet milieubeheer worden cultureel erfgoed en cultuurhistorische waarden expliciet genoemd als onderdeel van het begrip 'milieu'. De m.e.r. is dan ook een zeer bruikbaar instrument om cultuurhistorische waarden in een vroeg stadium inzichtelijk te maken. In de Handleiding Milieueffectrapportage van Infomil is te lezen wanneer de m.e.r. verplicht is.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

Naast de verplichte m.e.r. wordt bij grote, door de overheid gefinancierde projecten ook vaak gevraagd naar de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Door middel van een MKBA worden de effecten van een project op de welvaart ingeschat. Het gaat hier niet alleen om financiële kosten en baten, maar ook om maatschappelijke effecten zoals geluidsoverlast of de gevolgen van een project voor de natuur en cultureel erfgoed.

Handreiking cultuurhistorie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed presenteert in de publicatie handreiking cultuurhistorie in de m.e.r. en de MKBA een integrale methodiek om de waarde van cultuurhistorische aspecten te analyseren en te benoemen aan de hand van beleefde kwaliteit, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. De drie de facetten van cultuurhistorie namelijk archeologie, historische geografie en historische (steden)bouwkunde komen aan de orde. Een voorbeeld van deze integrale methode is de MER Dijkverbetering Diefdijklinie (pdf 16,5 MB).

Factsheet

De commissie m.e.r. heeft een factsheet (pdf 0,7 MB) uitgebracht over Cultuurhistorie in de m.e.r. Deze factsheet beschrijft waarom en hoe er in een m.e.r. aandacht moet worden besteed aan cultuurhistorie.