Moerasdraak bespeelt Waterwolf

In het project ‘Moerasdraak bespeelt Waterwolf’ verkennen landschapsarchitect Arjan Nienhuis en historicus Steven van Schuppen welke ingrepen en waterrijke strategieën uit het verleden in het kader van klimaatverandering passen bij de ontwikkeling en transformatie van toekomstig stedelijk gebied rondom Den Bosch en Oss. Het historisch gegroeide landschap van de Beerse Maas biedt volgens de aanvrager interessante aanknopingspunten en op dat repertoire bouwen ze voort. In het ontwerpend onderzoek staat de vraag centraal hoe in het verleden gehanteerde methodes en ruimtelijke stimuleringsfonds creatieve industrie strategieën in de toekomst op uiteenlopende schaal-niveaus kunnen worden toegepast. Het project resulteert in een Landschapsbiografie van de Beerse Maas, waarin de levensloop van het historisch gegroeide landschap wordt getoond. De Landschapsbiografie bevat tevens twee ontwerpvensters waarin de analyse en interessante aanknopingspunten tijdens een ontwerpend werkproces verder worden verdiept en omgezet in ruimtelijke ontwikkelstrategieën voor zowel stedelijk als landelijk gebied.

Voor dit onderzoek ontvangt het team ondersteuning van stedenbouwkundig bureau BVR en zijn er intenties uitgesproken door gemeenten Den Bosch en Oss, provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en (Z)LTO om mee te werken.

Met het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte versterkt het Stimulenngsfonds Creatieve lndustne de positionenng van ontwerp- en cultuurhistorische expertise bij actuele transitieopgaven op het gebied van onder andere energie en klimaat. Het programma is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bijlagen: