De Landschapsatlas Oosterschelde

05 december 2017

Spiegel van verleden, venster op de toekomst

In de Landschapsatlas Oosterschelde staat nauwkeurig beschreven hoe de Oosterschelde is uitgegroeid tot een van de meest iconische zeearmen van Nederland. De atlas werpt een blik op het verleden en het heden en beschrijft hoe onze voorouders om zijn gegaan met de ruimtelijke opgaven die wij vandaag de dag nog steeds kennen. Daarnaast wordt er een blik geworpen op de toekomst, een toekomst die vanwege de klimaatveranderingen in het teken zal staan van adaptie. De atlas geeft een samenhangend en beeldend overzicht geven van de Oosterschelde. Op 6 december is de atlas gepresenteerd, en is hier te koop.

Inhoud

De landschapsatlas gaat opzoek naar de drijfveer van de landschappelijke veranderingen, staat stil bij de cultuurhistorische waarden en karakteristieken, zet ze in perspectief en werpt een blik op de toekomst. Een terugkomend onderwerp in de landschapsatlas is de ontwikkeling van onze waterbouwkundige kennis. Van de stormvloeden en rampen in de vroege middeleeuwen, tot de Ramp van 1953 en de moderne Nederlandse waterbouw. Maar ook de ecologie in combinatie met de waterbouw komen aan bod. Hoe ecologische inzichten uit de jaren zestig ertoe hebben geleid dat er een levendig getijdenlandschap met grote ecologische potentie aanwezig bleef in de Oosterschelde. Daarnaast komen vijf cruciale bouwers van het landschap aan de orde. Alle vijf zijn ze met de beperkte kennis en techniek uit hun tijd aan de slag gegaan met de ruimtelijke opgaven van toen en hebben zich in dienst gesteld van de gemeenschap.

Vijf hoofd thema’s krijgen extra aandacht in de atlas. Deze vijf hoofdthema’s zijn; na de prehistorie en Romeinse Tijd, vanaf de vroege middeleeuwen tot in de zestiende eeuw, de moderne Nederlandse waterbouw, ecologie en waterbouw, en de toekomst.

Waarde

Klimaatverandering is een van de grotere toekomstige opgaven waar wij mee te maken hebben, het doel van de atlas is om te dienen als een inspiratie bron voor bestuurders, planologen en ontwerpers die aan de voorzijde staan bij het omgaan met ruimtelijke opgaven. Zo zorgen we ervoor dat we op de juiste manier omgaan met het prachtige landschap dat we geërfd hebben. De doelstelling van de atlas is het kweken van draagvlak voor kwaliteitsvolle noodzakelijke ruimtelijke ingrepen, en dat de juiste cultuurhistorische kennis eerder een voordeel dan een last is bij deze ingrepen. Daarnaast kan de landschapsatlas dienen als een inspiratie bron die zeer goed gebruikt kan worden bij de Gebiedsagenda voor de Zuidwestelijke Delta.

De landschapsatlas haalt voorbeelden uit het verleden aan en vertaalt deze naar hedendaagse opgaven, deze kennis van het verleden kan gebruikt worden bij de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Historische waarden en karakteristieken bieden een handvat voor het handelen en denken in de toekomst en zorgen ervoor dat we leren om te gaan met ruimtelijke opgaven zonder de cultuurhistorische waarden te vergeten.

De Landschapsatlas Oosterschelde is vanaf 6 december verkrijgbaar en is tot stand gekomen door een samenwerking tussen; Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Haven van Antwerpen, Prins Bernhard Cultuurfonds, Snouck Hurgronjefonds, Staatsbosbeheer, Windpark Krammer, Nederlandse Waterschapsbank, Stichting Panorama en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bijlagen: