Eindrapportage zonneroute A37 opgeleverd

12 maart 2018

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden voor zonne-energie in de directe nabijheid van de A37. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) participeert hierin en heeft Terra Incognita opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de impact van zonne-energievelden op de cultuurhistorische waarden van het landschap.

Uit het onderzoek blijkt dat de locatie, omvang en schaal van een zonnepark afhankelijk zijn van vele keuzes. Landschap (incl bodem, landgebruik, historie) is meestal geen criterium bij de locatiekeuze van zonnevelden. Een betekenisvolle relatie met het landschap kan echter wel worden gecreëerd. De historisch gegroeide landschapsstructuur en ruimtelijke elementen in de omgeving kunnen een aanleiding bieden voor het ontwerpen van zonne-energieparken. Dergelijke aanleidingen zijn op verschillende schaalniveaus zichtbaar te maken: op de schaal van het erf, perceel, bedrijf, landschapsstructuur en landschapstype. Infrastructuur is daarnaast nog een aparte lineaire eenheid.

In het rapport is een vijftal strategieën uitgewerkt en gevisualiseerd waarmee betekenis kan worden gegeven aan de cultuurhistorie in een landschap:

  1. Inpassen in de historische maatvoering van percelen
  2. Terugbrengen verdwenen landschapselementen
  3. Beleefbaar maken vergane karakteristieken (symbolisch)
  4. Verbinden aan hedendaagse landschapsstructuur (snelweg)
  5. Autonoom en iconisch ontwerp; cultuurhistorie van de toekomst.

Met de noties in dit onderzoek over schaal, inpassing en ontwerp en met de geschetste ontwerp-strategieën zijn er gereedschappen aangedragen om te werken aan de omvangrijke opgave van zonne-energie in het landschap.Blauwdrukken zijn er niet. De uiteindelijke goede oplossingen moeten elke keer weer opnieuw worden bedacht.

Bijlagen: