Bestemmingsplan 'Kern 's Graveland', gemeente Wijdemeren

Het beschermde dorpsgezicht 's-Graveland bestaat uit een reeks van aan elkaar gelegen landgoederen op het aantrekkelijke overgangsgebied van veenlandschap naar de zandafzettingen van het Gooi. Het Noorder- en Zuidereinde vormt als groen ingerichte laan de verbindingsas, waaraan aan de oostelijke zijde de buitenplaatsen zijn gelegen met aan de westelijke zijde de lintvormige dorpsbebouwing. De druk op het gebied is relatief laag. het gebied kent reeds een hoge beschermingsgraad vanwege de vele aanwezige monumenten en natuurbeschermingsgebieden. Toch staat het geied ruimtelijk onder druk. Het doorgaande verkeer en de parkeerdruk van bewoners/bezoekers in het gebied hebben een sterk negatief effect op de waardevolle omgeving. In een aantal gevallen dragen functieveranderingen van gebouwen (meestal wonen naar kantoren) evenmin bij aan de kwaliteiten van het gebied. Het gevolg is namelijk dat de groene openbare ruimte versteent en de ruimtelijke samenhang versnipperd.

In de regelgeving is een aparte regeling gehanteerd ter bescherming van de cultuurhistorische waarden in het gebied. Het desbetreffende artikel 'Waarde - Cultuurhistorie' is opgehangen aan een soort 'beschrijving in hoofdlijnen', die vervolgens naar de bijlage vewijst waarin de waarden uit de toelichting van het beschermde dorpsgezicht worden aangegeven. Het artikel is verder vrij summier waar het gaat om concrete beschermingsmaatregelen. Specifieke aandacht wordt gegeven aan (het behoud van) de kapvormen in het gebied. Zo is een aparte 'kappenkaart' met nokrichtingen van de beeldbepalende bebouwing in het gebied als bijlage in het bestemmingsplan opgenomen. Ondanks de relatief algemene en beknopte regelgeving ten aanzien van cultuurhistorische waarden wordt, in samenhang met de overige regels en bestemmingen op de plankaart, toch een goede mate van bescherming geboden voor de aanwezige waarden in het gebied. Deze bescherming zit met name in de aanduiding van de groene en agrarische bestemmingen met bijzondere cultuurhistorische waarden waardoor in het gebied het typerende karakter van afwisselende open en dicht landschappen wordt bestendigd.

Waarom een goed voorbeeld?

Dit is een voorbeeld van bescherming van een landgoederenzĂ´ne.

Geolocatie: 
Bij wie kan ik meer informatie krijgen?
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Peter Timmer