Erfgoedkaart Kempengemeenten

Begin juli 2009 hebben de gemeenten Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Heeze-Leende, Cranendonck, Waalre en Valkenswaard aan de SRE Milieudienst opdracht gegeven om een Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg en een gemeentelijke Erfgoedkaart op te stellen, waarin zowel de archeologische waarden en verwachtingen als de cultuurhistorische waarden zijn opgenomen. De erfgoedkaart is via de website http://atlas.sre.nl/archeologie te raadplegen.

Doel van de erfgoedkaart is om het erfgoed een betere bescherming te kunnen geven via het bestemmingsplan en/of verordening, zoals in de Erfgoedwet staat omschreven. Bij de inventarisatie zijn niet alleen de nog zichtbare overblijfselen uit het verleden opgenomen, maar wordt vooral ook een overzicht van voormalige elementen en structuren met hun landschapsgeneti­sche context, ongeacht de mate waarin deze thans aan de oppervlakte nog zichtbaar zijn, meegenomen. Om de relaties tussen de fysische ruimte en hetgeen in de loop van de eeuwen door de mens tot stand is gebracht te begrijpen,  is verder een analyse gemaakt van zowel fysische (reliëf en bodem) als antropogene (grondgebruik, bewoning, percelering) landschapscompo­nenten en hun samenhang. Dit biedt de mogelijkheid om gericht archeo­logische waarden te beschermen, maar ook om de planvorming te adviseren over het bewaren en eventueel herstellen van cultuurhistorische waarden. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan stedenbouwkundige plannen, maar ook aan de planning rond landinrich­ting en natuurbe­heer en natuurbouw.

De erfgoedkaart is een GIS-kaart met een groot aantal lagen, die grofweg zijn ingedeeld naar landschap, historie en archeologie. Binnen deze hoofdindeling zijn de geïnventariseerde gegevens verder onderverdeeld naar thema en naar subthema. Door het aanklikken van een element volgt summier informatie. Het nummer verwijst naar de catalogus waar de uitgebreide beschrijving van het object of gebied te vinden is. Elk object of gebied bezit een eigen “Uniek nummer” dat als volgt is opgebouwd: gemeentenummer.themanummer.subthemanummer.volgnummer (bijv. 1.14.4.085). In principe krijgt ieder thema één laag, maar als daarbij meerdere dimensies (punt, lijn, vlak) betrokken zijn, zijn het even zovele kaartlagen. Als die lagen met oplopend nummer gestapeld worden en binnen ieder thema de punten boven de lijnen en die boven de vlakken, wordt in de meeste gevallen een goed beeld verkregen. Wel is het zo dat het beeld bij kleinere schalen snel erg vol loopt. Het is dan zaak enkele lagen "uit" te zetten. Al deze lagen worden het best bekeken op de ondergrond van de reconstructie van het fysieke landschap.

Locatie

De erfgoedkaart omvat negen Kempengemeenten: Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Heeze-Leende, Cranendonck, Waalre en Valkenswaard

Waarom een goed voorbeeld?

De digitale erfgoedkaart met oproepbare database in een webviewer en het bijbehorende rapport met catalogus is een nieuw product voor Nederland waarin wordt aangegeven, waar in de gemeente relicten uit het verleden te vinden zijn, wat hun onderlinge samenhang is en wat er nog van rest. Er wordt daarbij gewerkt vanuit de ontginningsgeschiedenis van een gemeente op basis van inzichten en methoden uit de historische geografie. Het is dus veel meer dan een kale inventarisatie op een kaart.

Relevante passage uit plan:

De gemeentelijke erfgoedkaart bestaat uit de volgende elementen:

Verstoringenkaart
Erfgoedkaart fysisch, archeologisch en historisch landschap en verder onderverdeeld naar thema en subthema
Archeologiekaart, bestaande uit: 

 • Archeologische waarden- en verwachtingenkaart
 • Archeologische beleidskaart 

Cultuurhistoriekaart, bestaande uit: 

 • Cultuurhistorische waardenkaart
 • Cultuurhistorische beleidskaart

Rapport met toelichting en onderbouwing.
Bij het rapport horen de volgende bijlagen:

 • Overzicht van betrokkenen bij de erfgoedkaart
 • SRE verwachtingsmodel
 • Database archeologie erfgoedkaart Kempen en A2
 • Catalogus cultuurhistorische inventarisatie erfgoedkaart per gemeente
 • Catalogus archeologische onderzoeken per gemeente
 • Inventarisatie verstoringenformulieren per gemeente
 • Resultaat booronderzoek Kempen
 • Overzicht van rijks- en gemeentelijke monumenten per gemeente
 • Overzicht van archeologisch waardevolle gebieden, cultuurhistorische ensembles en aardkundige waarden per gemeente
Geolocatie: 
Bij wie kan ik meer informatie krijgen?