projecten Erfgoed en Water

Inpassen Grote wateren. Beeldbank RWS webformaat.jpg

Wonen in een delta betekent dat we in Nederland al eeuwenlang leven met water. We strijden er tegen en we profiteren ervan. Onze band met het water laat zijn sporen nadrukkelijk na in de inrichting van ons land. Denk aan de karakteristieke dijken, droogmakerijen en deltawerken. Of aan terpen, waterlinies, molens, havens en handelssteden. Ook in de 21ste eeuw blijft omgaan met het water een van de belangrijkste ruimtelijke uitdagingen. In dit dossier vindt u enkele projecten uit de programmalijn Erfgoed en Water. Wilt u meer weten over alle projecten van Erfgoed en Water? Neem dan contact op met Ellen Vreenegoor via e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 

Veiligheid, adaptatie en agenda

Het gaat de komende jaren om waterveiligheid, ruimtelijke adaptatie en het aansluiten bij de integrale Gebiedsagenda van IJsselmeer, Zuidwestelijke Delta en de Wadden. Bij al deze thema’s is het relevant er voor te zorgen dat cultureel erfgoed integraal onderdeel uitmaakt van de ontwikkelingen in onze leefomgeving. Het gaat vrijwel steeds om ingrepen in landschappen die gevormd zijn door onze omgang het met water, en door het huidige gebruik en de klimaatveranderingen juist onder druk komen te staan, denk aan versteende oppervlakken, landbouw in beekdalen en bodemdaling in historische steden.

Doelstellingen voor 2017/2018

We werken verder  op de kennis die op dit vlak in het programma 2012-2016 is ontwikkeld en het netwerk dat daarbinnen is opgebouwd. We verschuiven de balans van kennisontwikkeling naar kennis uitdragen en vertalen kennis in passende producten. Wij worden de partner die het verbindende verhaal kunnen vertellen en dragen de informatie aan die onze samenwerkingsrelaties nodig hebben hun plannen beter te maken met behulp van cultuurhistorie.

In dit dossier:

Weerbaar Weert

Het project ‘Weerbaar Weert’ onderzoekt hoe de koppeling tussen klimaatingrepen en cultuurhistorische kernwaarden in het Limburgse Weert voor ruimtelijke kwaliteitsimpulsen kan zorgen. Het historische stadshart van Weert kampt met droogte en hittestress.

Singel als klimaatadaptieve drager

Bezien vanuit vernieuwende integrale strategieën voor klimaatadaptatie en erfgoed heeft een singel bij uitstek de potentie cultuurhistorische drager te zijn in de stad, aldus het team van OKRA, Stichting in Arcadië en WUR.

Rotterdam Central District

Rotterdam heeft een lange geschiedenis met water. Door verhevigde regenbuien is een doordacht waterplan juist nu noodzakelijk en de geschiedenis leert dat een integrale aanpak loont.

Moerasdraak bespeelt Waterwolf

In het project ‘Moerasdraak bespeelt Waterwolf’ verkennen landschapsarchitect Arjan Nienhuis en historicus Steven van Schuppen welke ingrepen en waterrijke strategieën uit het verleden in het kader van klimaatverandering passen bij de ontwikkeling en transformatie van toekomstig stedelijk gebied

Klimaatbestendige wijkaanpak Kanaleneiland

Architectuurcentrum Aorta ziet dat gemeente, corporatie en waterschap in de dagelijkse praktijk niet vanzelfsprekend samenwerken op het gebied van klimaatadaptie. Alhoewel de urgentie wordt erkend, is er nog geen sprake van een gemeenschappelijke taal.

Adaptief Amsterdam

In ‘Adaptief Amsterdam’ staat de cultuurhistorische kracht van water centraal.

Klimaat Adaptief Erfgoed Eindhoven - KAdE

Ontwerpbureau marco.broekman werkt samen met ingenieursbureau Witteveen÷Bos aan het ontwerpend onderzoek KAdE (Klimaat Adaptief Erfgoed). Hierin worden ruimtelijke kansen voor erfgoed- en waterbeleving in relatie tot klimaatadaptatie in de regio Eindhoven onderzocht.

Eiland van Dordrecht

Eiland van Dordrecht

Het onderzoek ‘Het Eiland van Dordrecht’ benadert de historische regionale keringen als netwerk en onderzoekt of deze structuur leidend kan zijn binnen een nieuwe gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategie. Het doel is om tot een nieuw geanimeerd adaptatielandschap te komen.

Landschapsatlas Oosterschelde

Landschapsatlas Oosterschelde

De landschapsatlas Oosterschelde beschrijft de rijke historie en de totstandkoming van de zeearm. Deze atlas is een inspiratiebron voor bestuurders, planologen en ontwerpers die te maken hebben met ruimtelijke opgaven.

Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie

Verhaal van het IJsselmeer verteld in nieuwe biografie

Het IJsselmeergebied kent een lange geschiedenis en een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen, waarin de relatie van Nederland met het water goed zichtbaar is.

Tijdlijn IJsselmeergebied

Om het toekomstperspectief voor het IJsselmeergebied in beeld te krijgen, wordt er gewerkt aan de gebiedsagenda 2050. In deze agenda wordt integraal gewerkt aan de toekomstige opgaven voor het gebied, zoals verstedelijking, dijkversterkingen, energiewinning en natuurprojecten.