Driejarenprogramma Agrarisch erfgoed en omgeving

De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) ontwikkelde een driejarenprogramma met als doel kennis te verzamelen over herbestemming. Met die kennis kan gericht beleid worden ontwikkeld om, met creatieve oplossingen, de kwaliteit van leven en werken op het platteland hoog te houden – én te verbeteren.

In het eerste jaar van het driejarenprogramma Agrarisch erfgoed en omgeving (2017 – 2019) zijn drie spraakmakende rondetafelgesprekken georganiseerd. Dit startjaar wordt kracht bijgezet door een vakcongres en een manifest in het najaar van 2017. Hiermee richt AEN zich op gesprekspartners in het veld. Het draagt daarom ook het thema “Over de omgeving”.

De aftrap vond plaats in januari met een bijeenkomst in Benschop over opvolging en overdracht van agrarisch erfgoed naar nieuwe generaties of gebruikers. Een hot item, dat ook bij de rondetafelsessie over agrarisch erfgoed bij gebiedsontwikkeling ter tafel kwam. De bijeenkomst in Wieringen draaide om nieuwe businessmodellen voor de Noord-Hollandse stolpboerderij en het nut van het bouwen van communities rondom erfgoed. 

In 2018 is het programma gericht op het publiek, met als thema “Voor de omgeving”. Het derde jaar is gericht op beleidsmakers en non-profitorganisaties; “In de omgeving”. De VER programmalijn Transformatie van het landelijk gebied ondersteunt deze activiteiten van AEN financieel.

Meer informatie

Voor meer  informatie over het programma, de redactionele verslagen van de rondetafelgesprekken of aanmelden voor de nieuwsbrief van AEN gaat u naar www.agrarischerfgoed.nl.