Singel als klimaatadaptieve drager

Bezien vanuit vernieuwende integrale strategieën voor klimaatadaptatie en erfgoed heeft een singel bij uitstek de potentie cultuurhistorische drager te zijn in de stad, aldus het team van OKRA, Stichting in Arcadië en WUR. Met het project wordt beoogd middels ontwerpend onderzoek oplossingen aan te dragen voor hittestress en wateroverlast in de historische binnenstad van Utrecht.

Het team ontwerpt en onderzoekt vanuit een landschap pelijke perspectief en is zodoende specifiek geïnteresseerd in structuuroplossingen voor de stad. Hierin wordt de rol van het water en de singel op drie schaalniveaus Stimuleringsfonds creatieve industrie beschouwd: binnen het regionale watersysteem, in de binnenstad en op wijkniveau. De Catharijnesingel in Utrecht met het Moreelsepark vormt een van de drie cases in het onderzoek. Tussentijdse resultaten worden voorgelegd aan een klankbordgroep, bestaande uit experts op het gebied van erfgoed, archeologie, water beheer, hittestress, ecologie en biodiversiteit. Met de resultaten beoogt het team te komen tot opschaalbare oplossingen voor vergelijkbare contexten, aanknoping spunten te bieden voor academisch vervolgonderzoek en na afloop pilotprojecten op te starten.

Met het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte versterkt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de positionering van ontwerp- en cultuurhistorische expertise bij actuele transitieopgaven op het gebied van onder andere energie en klimaat. Het programma is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bijlagen: