Stappenplan bestemmingsplan

Voor erfgoed in het bestemmingsplan is een stappenplan opgesteld. De toelichting bij het stappenplan bestaat uit een aantal onderdelen. Per stap is onderscheid gemaakt tussen verplichte en optionele zaken.

De belangrijkste stappen en voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening(Bro). Gebaseerd op wettelijke eisen, gemeentelijk beleid en gemeentelijke wensen, leggen gemeenten hun eigen procedure voor het vervaardigen van bestemmingsplannen vast. Dit kan bijvoorbeeld door een programma van eisen of een handboek op te stellen.

Het opstellen van een bestemmingsplan gebeurt in 4 stappen:

Stappenplan bestemmingsplanStappenplan

Het stappenplan is verdeeld in 3 kolommen. De rode kolom geeft aan wat de verplichtingen zijn in het bestemmingsplanproces. In de groene kolom staan de werkwijzen en praktijkvoorbeelden op het gebied van erfgoed. Vervolgens is bij de pijlen aangeven in welke stap van het bestemmingsplanproces erfgoed kan worden ingebracht.