Struinprogramma

Heeft u gekozen om een uurtje te struinen? Dan zult u zich niet vervelen! In de tentoonstellingsruimte vindt u niet alleen diverse tentoonstellingen over erfgoed in de leefomgeving, ook vindt u hier het open podium. Met daarin op het programma:

Tijdstip 

Open podium presentatie

10.15 - 10.30

Herbestemmen van school naar school 
Wilma Kempinga

Wilma Kempinga van Stichting Mevrouw Meijer inspireert met een presentatie over ‘Herbestemmen van school naar school’. Zij toont resultaten getoond van ontwerpend onderzoek naar naoorlogse scholen in heel Nederland. Er wordt uiteengezet hoe schoolgebouwen hoogwaardig kunnen worden getransformeerd, met een resultaat dat superieur is aan een nieuw te bouwen school. In de toelichting door Kempinga wordt getoond wat de specifieke werkwijze is van Stichting Mevrouw Meijer en hoe die leidt tot een inspirerende aanpak.

10.45 - 11.00

Waterstaatskaart 1e editie: historische data voor actuele wateropgaven
Niels van Manen

De Waterstaatskaart 1e editie is een unieke landsdekkende kaart van het waterbeheer in Nederland, 1865-1934, uitgegeven door Rijkswaterstaat. De kaarten bevatten een schat aan historische gegevens die ook voor huidige watermanagers interessant kunnen zijn. De waarde van deze data voor actuele wateropgaven is de afgelopen maanden verkend aan de hand van een casus die zich richt op de impact van de aanleg van de nieuwe zeesluizen in het Noordzeekanaal. Tijdens deze open podium sessie demonstreert de Vrije Universiteit de resultaten op een interactieve manier en met deelnemers in gesprek gaan over de mogelijke meerwaarde.

11.15 - 11.30

HERILAND
Niels van Manen

HERILAND staat voor Cultural HERItage and the planning of European LANDscapes en wordt een duurzaam internationaal opleidingsnetwerk (op post-graduate niveau) in onderzoek rondom het thema erfgoed en ruimtelijke ordening. Kernpunt van dit project zijn de veranderingen die zich de afgelopen decennia wereldwijd hebben voorgedaan in de zorg om bebouwd erfgoed in stedelijke context. Tijdens deze sessie zullen de doelstellingen en opzet van het opleidingsnetwerk kort gepresenteerd worden. Verder is er ruimte voor een discussie met de deelnemers over de interdisciplinaire en professionele skills die in een dergelijke opleiding aan de onderzoekers geboden moet worden om hen klaar te stomen voor een carrière op de grensvlakken van erfgoedbeheer en ruimtelijke ontwikkeling.

11.45 - 12.00

Werkplaats Waterlinies als open community werkt!
Menno Heling

Presentatie van www.Werkplaats-Waterlinies.nl een on- en offline community waar je inspiratie en ideeën kunt vinden en delen, maar ook projecten presenteren, samenwerken en experimenteren. Kortom, een plek waar nieuwe verbindingen ontstaan en samen gewerkt wordt aan de toekomst van de waterlinies in Nederland. Wat zijn desucces- en faalfactoren van een dergelijke community, en de winst van het werken met een SaaS oplossing. Wat kunnen ambassadeurs voor je doen en waarom kies je voor een community? Een initiatief van de provincie Utrecht (Pact van Ruigenhoek) maar beschikbaar als tool voor iedereen in waterlinieland. Bezoek de site en doe mee!

12:25 - 12:40

Weerbaar Weert
Jip Pijs

Weerbaar Weert is een toekomstperspectief op de binnenstad van Weert op basis van (ontwerpend) onderzoek. De focus ligt op de kansen die de geschiedenis van een plek kan bieden bij het nadenken over oplossingen voor de klimaatverandering. We tonen aan dat grootschalige transities zoals de klimaatopgave vertaald kunnen worden in concrete handvatten die al vanzelfsprekend ingebed zijn in de onderscheidende kwaliteiten van de Weerter binnenstad. Het doel is te laten zien dat ruimtelijke ingrepen door een koppeling met cultuurhistorische kernwaarden zorgen voor een plekspecifieke kwaliteitsimpuls. Het onderzoek is uitgevoerd door Personal Architecture, NOHNIK architecture and landscapes en architectuurhistoricus Lara Voerman.

12.45 - 13.00 

Nationale Parken als sleutel tot regionale strategie
Janneke van Montfort

Nationale parken met (inter)nationale aantrekkingskracht, voor deze en toekomstige generaties. Op maar weinig plekken ter wereld vind je zoveel diversiteit aan natuur op z’n korte afstand als in Nederland. Nergens is de interactie tussen mens en natuur, tussen water en land, zo zichtbaar in het landschap. De ambitie is dat Nederland een aantal tot de verbeelding sprekende nationale parken heeft. Dit zijn gebieden van internationaal belang, de Rembrandts van de Nederlandse natuur. Hoe kunnen deze gebieden bijdragen aan verbinding tussen bewoner, ondernemer en landschap ?

13.15 - 13.30

KEER - ontwerpen aan Klimaatadaptatie, Energietransitie, Erfgoed en Ruimte
Maarten Tas

In 16 illustratieve casestudies is door multidisciplinaire teams van ontwerpers en erfgoedprofessionals samen met lokale belanghebbende en betrokken partijen ervaring opgedaan en kennis ontwikkeld over het integraal en gebiedsgericht werken aan deze complexe opgaven. Erfgoed en ruimte zijn daarbij steeds essentieel gebleken voor het creëren van bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Het programma heeft daarmee veel vernieuwende en inspirerende voorbeelden en werkmethodes opgeleverd die, mits op grote schaal toegepast, substantieel kunnen bijdragen aan zowel het behalen van onze klimaatdoelstellingen als het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving.

13.45 - 14.00

Het eiland van Dordrecht
Michiel van Driessche

Felixx Landscape Architects & Planners onderzoekt met dit project de historische secundaire dijkstructuur in de regio als een hedendaags netwerk en leidt de terrotoriale ontwikkeling naar een geanimeerd adaptief landschap. Het project is opgezet als samenwerking tussen strategische partijen die actief zijn op drie verschillende gebieden; Felixx met de expertise in landschapsarchitectuur en ontwerp, Unesco-IHE met kennis van water en wetenschappelijk onderzoek en de gemeente Dordrecht met concrete beleidsafdelingen, zoals water, stedenbouw en ‘stadsarcheologie en cultureel erfgoed’.

14.15 - 14.30

Energiek Eerbeek
Gerjan Streng

Papierdorp Eerbeek vormt al honderden jaren een door mensen beïnvloed landschap waar industrie, beken en sprengen, natuur en energie samenkomen. De wederzijdse afhankelijkheid van industrie en omgeving levert nu problemen op.  Het onderzoeksteam van BRIGHT, Florian de Visser – Site Stories en Werkend Landschap zoekt inspiratie in de rijke geschiedenis en ziet kansen voor een nieuw energielandschap. Dit vertalen zij naar tijdelijke interventies in de publieke ruimte, die mogelijke toekomsten voorstelbaar en bespreekbaar maken. Het aanwezige erfgoed krijgt op deze manier nieuwe relevantie en bestendigt de identiteit van het papierdorp. 

14.45 - 15.00

De singel als klimaatadaptieve drager
Paul Kersten

Bezien vanuit vernieuwende integrale strategieën voor klimaatadaptatie en erfgoed heeft een singel bij uitstek de potentie cultuurhistorische en klimaatadaptieve drager te zijn in de historische stad, aldus het team van OKRA, Stichting in Arcadië en Wageningen Universiteit. Het team beoogd middels ontwerpend onderzoek oplossingen aan te dragen voor hittestress en wateroverlast in de historische binnenstad van Utrecht. In de studie is de rol van het water en de singel op drie schaalniveaus beschouwd: binnen het regionale watersysteem, in de binnenstad en op wijkniveau. Op basis van typologisch en historische onderzoek is een instrumentarium ontwikkeld. De ‘tools’ zijn vervolgens gewaardeerd zodat zicht ontstaat op de volgordelijkheid van ingrepen.

15.05 - 15.20

Missen we de boot? #ClimateHeritage
Maarten Vieveen en Gertjan de Boer

“Niets is duurzamer dan erfgoed”, een veelgehoord argument in de erfgoedsector. Helaas heeft onze sector een nauwelijks hoorbare stem aan de klimaattafels. Wij jongeren maken ons daar zorgen over! Missen we de boot? Hoe kunnen we onze ruimte verduurzamen zonder aandacht te hebben voor de kwaliteiten van onze landschappen en historische centra vol monumenten en archeologie?

Wij zijn ervan overtuigd dat zorg voor onze aarde actie vraagt. Niet alleen vanuit milieu(techniek) maar ook vanuit ruimtelijke kwaliteit. Daarom doen wij een oproep aan u: sluit u ook aan bij de #ClimateHeritage beweging!