Themadossier: IJsselmeergebied

Karakteristieke silhouetten

Het IJsselmeergebied heeft in de loop der eeuwen vele gezichten gekend. Deze  lange geschiedenis heeft gezorgd voor een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen. Van aardkundige relicten uit de IJstijden tot  archeologische sporen van onze verre voorouders, die in het gebied rondtrokken toen het nog land was en van het gebouwde erfgoed uit de tijd van het Hanzeverbond tot  en met de zeventiende-eeuwse intercontinentale handel op de Oost en de West.

De mens heeft zich in dit gebied voortdurend aangepast aan de steeds veranderende omstandigheden. Ook nu staan ons weer grote veranderingen te wachten als gevolg van onder meer klimaatveranderingen en het energie vraagstuk..

Om deze veranderingen  in synergie met  het karakter van het gebied te ontwikkelen, biedt ons culturele erfgoed inspiratie. Dit dossier bevat artikelen, inspiratie en middelen die helpen inzicht te krijgen over karakteristieken van het IJsselmeergebied.

In dit dossier:

Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie

Verhaal van het IJsselmeer verteld in nieuwe biografie

Het IJsselmeergebied kent een lange geschiedenis en een grote diversiteit aan cultureel erfgoed en bijzondere landschappen, waarin de relatie van Nederland met het water goed zichtbaar is.

Film lancering Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie

Speciaal voor de lancering van de Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie ontwikkelde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een film. In deze film presenteert directeur Susan Lammers de biografie.

Tijdlijn IJsselmeergebied

Om het toekomstperspectief voor het IJsselmeergebied in beeld te krijgen, wordt er gewerkt aan de gebiedsagenda 2050. In deze agenda wordt integraal gewerkt aan de toekomstige opgaven voor het gebied, zoals verstedelijking, dijkversterkingen, energiewinning en natuurprojecten.

Stapelkaart IJsselmeer

Stapelkaart IJsselmeergebied

Al eeuwenlang leven we met water. We strijden ertegen en profiteren ervan. Onze band met water laat karakteristieke sporen na, zoals kronkelende – of juist kaarsrechte – dijken, droogmakerijen en handelssteden met havens.

Ansichtkaarten IJsselmeergebied

Krachtige dijken, mooie rondingen, abstracte vormen, karateristieke silhouetten en rechte lijnen. Het zijn slechts vijf van de uitgesproken kenmerken van het IJsselmeergebied. Gemaakt door mensen - designed by you.