Themadossier: stresstest

Wateroverlast op de oprijlaan

Door de klimaatverandering is een omslag in het denken nodig; stortbuien en langdurige neerslag veroorzaakt steeds vaker wateroverlast. Met het oog op die klimaatveranderingen laten steeds meer gemeenten een stresstest uitvoeren. Het doel van deze test is tweeledig, namelijk het in kaart brengen van de risicogebieden en het opstellen van maatregelen om de koers te bepalen naar een klimaat adaptieve omgeving. Doel is om klimaatbestendig en waterrobuust inrichten een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen te laten zijn. Cultuurhistorie is daarbij een uitstekend startpunt, dat het model van de stresstest onderbouwt en naar gedragen oplossingen voor deze ruimtelijke (her)ontwikkeling leidt.

In dit dossier:

Film klimaatstresstest

Met de klimaatstresstest kan een gemeente kwetsbare locaties in beeld brengen als het gaat om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingsgevaar. Waar en hoe waren waterlopen in de stad aanwezig? Waterlopen die nu aan het oog ontrokken zijn, kunnen soms nieuwe betekenis krijgen.

Eenvandaag van 1 december: Historische kaarten bieden uitkomst bij aanpak wateroverlast

In de 16e eeuw trok Jacob van Deventer met een koffer pennen, papieren en een passer door het land om stadskaarten te tekenen.

Historische kaart van Hoorn

Cultuurhistorie als kennisbron voor de klimaatstresstest

Nederlandse gemeenten zijn volop aan de slag met de klimaatstresstest. Hiermee brengen zij de kwetsbare locaties in beeld als het gaat om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingsgevaar. Cultuurhistorische kennis is essentieel om de logica van oude watersystemen te ontrafelen en zo knelpunten én kansen scherp in beeld te krijgen.