Voorbereiding, aanvraag en beoordeling

Vooroverleg is niet verplicht maar wel aan te raden. Zo kunnen de aanvrager en de vergunningverlener samen tot afspraken komen.

Vergunningplichtige ingrepen

Op het Omgevingsloket Online kan de aanvrager een vergunningencheck doen. Het Omgevingsloket geeft aan of de aanvrager vergunningplichting is, en zo ja, voor welke activiteiten. Vanuit de bescherming van het cultureel erfgoed zijn een aantal ingrepen aangewezen als vergunningplichtig.

Vooroverleg

Voorafgaand aan het indienen van de vergunningaanvraag is het raadzaam dat de aanvrager zich goed laat informeren door het bevoegd gezag dat het besluit neemt (meestal de gemeente). Goed vooroverleg kan vertraging in de procedure voorkomen. Tijdens het vooroverleg komen onder andere de formele en informele kaders aan de orde. Formele kaders zijn de kaders waaraan de gemeente toetst of een vergunning verleend kan worden (toetsingskaders). De informele kaders en kansen komen tijdens het vooroverleg ter sprake.

Aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan digitaal of op papier worden ingediend door een burger of bedrijf. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning loopt via het Omgevingsloket Online. Het bevoegd gezag (doorgaans de gemeente) neemt de aanvraag in behandeling en beoordeelt of de aanvraag vergunningplichtig en volledig is. Vanaf het moment waarop het bevoegd gezag de aanvraag heeft ontvangen start de beslistermijn. Er zijn 2 beslistermijnen. Een reguliere termijn van 6 weken en een uitgebreide van 26 weken. Wanneer het om een rijksmonument gaat, is vaak de uitgebreide procedure van toepassing. Lees meer hierover in de brochure Rijksmonumenten in de omgevingsvergunning.

Beoordeling en besluitvorming

De vergunningaanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de toetsingskaders. De behandelend ambtenaar kan een interne consultatie houden bij collega’s. Meestal worden aanvragen door een RO-ambtenaar behandeld. Op het gebied van cultureel erfgoed kan hij of zij advies vragen zijn collega ‘cultuurhistorie’, bij een van de provinciale steunpunten of bij een commercieel adviesbureau.