Themadossier: stresstest

Wateroverlast op de oprijlaan

Door de klimaatverandering is een omslag in het denken nodig; stortbuien en langdurige neerslag veroorzaakt steeds vaker wateroverlast. Met het oog op die klimaatveranderingen laten steeds meer gemeenten een stresstest uitvoeren. Het doel van deze test is tweeledig, namelijk het in kaart brengen van de risicogebieden en het opstellen van maatregelen om de koers te bepalen naar een klimaat adaptieve omgeving. Doel is om klimaatbestendig en waterrobuust inrichten een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen te laten zijn. Cultuurhistorie is daarbij een uitstekend startpunt, dat het model van de stresstest onderbouwt en naar gedragen oplossingen voor deze ruimtelijke (her)ontwikkeling leidt.

In dit dossier:

Cultuurhistorie als startpunt bij oplossingen stresstest

Door de klimaatverandering is een omslag in het denken nodig; stortbuien en langdurige neerslag veroorzaakt steeds vaker wateroverlast. Met het oog op die klimaatveranderingen laten steeds meer gemeenten een stresstest uitvoeren.

Leer van de oude waterstromen

Tot voor kort waren wateroverlast en bodemdaling in het veengebied te bestrijden met een lager grondwaterpeil. Door de grote verschillen in funderingen en het groeiende probleem van paalrot moeten gemeenten en waterschappen op zoek naar andere oplossingen.

Stresstest behoeft onderbouwing vanuit cultuurhistorie om tot oplossingen te komen

Het klimaat verandert. Het wordt geleidelijk warmer en we krijgen steeds vaker te maken met hevige regenbuien en langere perioden van droogte en hitte. Extreme buien zorgen voor grote overlast in dorpen en steden.