Weerbaar Weert

Het project ‘Weerbaar Weert’ onderzoekt hoe de koppeling tussen klimaatingrepen en cultuurhistorische kernwaarden in het Limburgse Weert voor ruimtelijke kwaliteitsimpulsen kan zorgen. Het historische stadshart van Weert kampt met droogte en hittestress. Het oplossen van andere ruimtelijke opgaves, zoals het aanpakken van winkelleegstand, is echter net zo urgent. Het onderzoeksteam is van mening dat klimaatadaptieve ingrepen het meest succesvol zijn als ze geborgd zijn in het verleden en gekoppeld worden aan andere urgente sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Aan de hand van drie cultuurhistorische thema’s — wilskracht, welzijn en welvaart — kijken de ontwerpers naar de toe stimuleringsfonds creatieve industrie komst van de binnenstad. Hoe kan het Weertse centrum een veerkrachtachtig woon-werkmilieu worden, welke historische ruimtelijke en maatschappelijke structuren zijn hiervoor van betekenis en welke kansen bieden deze op het gebied van klimaatadaptatie? Het thema welzijn is bijvoorbeeld aanleiding om de rol die de voormalige kloostertuinen spelen te herzien — een directe kans om meer verkoelend groen in de stad toe te voegen en zo de verblijfskwaliteit te verhogen. Het onderzoeksteam werkt samen met lokale stakeholders aan een visie voor de binnenstad en concrete voorstellen voor een aantal plek ken in de stad. De uitkomsten worden verwerkt tot een digitale longread met analysekaarten en ontwerp voorstellen. Het team organiseert een symposium in Weert om de resultaten te delen.

Met het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte versterkt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de positionering van ontwerp- en cultuurhistorische expertise bij actuele transitieopgaven op het gebied van onder andere energie en klimaat. Het programma is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bijlagen: 
weerbaar weert.png image/png | 1 MB