Werksessies blok 1 - 10:10 tot 11:10

U kunt uw eigen programma samenstellen. Van 10:10 tot 11:10 kunt u kiezen uit de volgende sessies. 

Watersystemen in vestingsteden: casus Zaltbommel

Hoe (her)gebruik je vestingwerken rond de stad zodat je ze kunt gebruiken bij de hedendaagse wateropgaven, zoals waterberging bij piekbelasting en watergebruik bij droogte? In Zaltbommel wordt er aan gewerkt. Door een goede analyse van het watersysteem blijkt het bovendien mogelijk de doorstroming en de waterkwaliteit verbeteren. Het herstel maakt de vestingwerken ook nog beter beleefbaar.

Mieke Sanders (gemeente Zaltbommel), Michel Groothedde (gemeente Zutphen), gemeente Kampen, RAAP en Ellen Vreenegoor (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 


Banenmotor: een nieuw concept voor naoorlogse winkelstrips

Winkelstrips waren ooit het kloppende hart van de wederopbouwwijk, nu leiden ze vaak een kwijnend bestaan. De winnaar van de prijsvraag Winkelstrips kwam met een plan om het Herderplein in Utrecht te gebruiken als Banenmotor: werkplekken voor praktijkscholen. Maar hoe maak je van een idee een succesvolle business case? Durven de partijen het aan en gaat het nu écht gebeuren?

Banenmotor


Samenwerken in gebiedsagenda’s

In deze sessie gaan we in gesprek over hoe overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar komen tot een integrale gebiedsgerichte visie. Hoe verloopt zo’n proces, hoe werken partijen daarin samen en is daarbinnen ruimte voor het cultureel erfgoed belang? We nemen u mee in het proces van de Agenda IJsselmeergebied 2050 en uw eigen ervaringen en vragen.

Over de Agenda IJsselmeergebied 2050
In mei van dit jaar is de Agenda IJsselmeer gebied 2050 ondertekend door 60 betrokken deelnemers. In de Agenda staan de afspraken tussen vijf ministeries, vier provincies, 32 gemeenten, zes waterschappen, belangenverenigingen en bedrijfsleven. Uitgangspunt is dat bij toekomstige projecten een verbinding wordt gelegd tussen ontwikkelingen in het water en op het daaromheen liggende land en hoe betrokken overheden en organisaties daarin thema’s als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart en economie samen oppakken.

Pieter den Besten (ministerie I&M) en Gerda de Bruijn (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)


Brood en spelen: nieuwe perspectieven voor het platteland 

De prijsvraag Brood en Spelen leverde 95 inzendingen op. 95 manieren om anders naar de veranderingen op het platteland te kijken. Waarom organiseerde het CRA de prijsvraag? Wat voor soort oplossingen werden aangedragen? Wat leren we daarvan en hoe nu verder? Rutger Oolbekkink beantwoordt deze en meer vragen.  


Kerkenvisies: omgaan met religieus erfgoed

Kerkgebouwen nemen een prominente plaats in in onze samenleving en cultuurhistorie. Tegelijkertijd lijkt de oorspronkelijke functie van de gebouwen steeds meer te verdwijnen. In deze creatieve sessie gaan we samen op zoek naar de omvang van en stand van zaken binnen het kerkenbestand, de belangrijkste problemen bij het zoeken naar een duurzaam gebruik en de relatie van het gebouw met haar (maatschappelijke) context.

Tijdens de sessie wordt uw input gebruikt: hoe kijkt u naar kerken, wat vindt u belangrijk aan kerken, waar zit wat u betreft het grootste probleem, wat kan de samenleving er mee?Het zien van de kansen en mogelijkheden leidt dan hopelijk weer tot nieuwe goede voorbeelden van duurzaam gebruik van een aloud gebouw in uw context.

Alwin Kaashoek


Rondleiding door de Van Nelle fabriek​

De unieke Van Nelle fabriek uit 1931 is hét monument van het Nederlands modernisme. Wereldberoemd vanwege het progressieve ontwerp waardoor lucht, licht en ruimte een nieuwe betekenis kregen in de architectuur. Tijdens een rondleiding van een uur ervaart u zelf dit baanbrekende ontwerp van internationale betekenis.


Boven het Maaiveld - Interactieve werksessie over de ruimtelijke impact van energiebeleid

Wat is de impact van windmolens en zonneparken op ons cultuurlandschap? Boven het maaiveld maakt de ruimtelijke impact van energiebeleid via schaalmodellen en virtual reality (VR) inzichtelijk voor een polder in het veenweidegebied. Ga zelf aan de slag met de ruimtelijke inpassing en ontdek waar kansen en uitdagingen liggen. 

Jorrit Noordhuizen (Nohnik)


Week van het lege gebouw - De betekenis van het onderwijs

Voor de instandhouding van erfgoed is kennis en kunde uit verschillende disciplines, waaronder de creatieve industrie, nodig. Sinds 2013 organiseren verschillende opleidingen jaarlijks de Week van het Lege Gebouw. Herbestemming is niet door overheid of eigenaren alleen op te lossen en vraagt om een interdisciplinaire aanpak, om nieuwe ideeën, passend bij de lokale of regionale opgave. Wat is de betekenis en potentie van een plek? Hoe maken we dat zichtbaar? Niet alleen de transformatie van gebouwen, maar ook de omgeving en maatschappelijke veranderingen staan hierbij centraal. De verschillende disciplines  - architectuur, erfgoed, vastgoed, planologie, et cetera - werken aan nieuwe oplossingen, realistisch én vooruitstrevend. Tegelijkertijd ontwikkelen we nieuwe denk- en samenwerkingsvormen. Studenten, docenten, experts, professionals en direct betrokkenen leren tijdens de week met en van elkaar.

De Stichting, brengt De Week als experimenteerruimte onder de aandacht en deelt kennis en ervaringen van de afgelopen jaren . In deze werksessie duiken we in de verschillende werkvormen waarmee we afgelopen jaren geëxperimenteerd hebben. De snelkookpan van vijf dagen is teruggebracht tot één uur.

Nancy van Asseldonk


 Het gevoel van hier

Wat maakt dat je je op de ene plek prettig voelt en op de andere niet? Welke rol speelt het verleden en het verhaal van de plek daarbij? Ontdek het tijdens de werksessie ‘Het gevoel van hier’. Stap even uit je rol van deskundige en laat je gevoel spreken. Aan het slot van de werksessie brengen we de oogst samen tot een definitie van ‘omgevingskwaliteit’, een kernbegrip uit de nieuwe Omgevingswet.

Anne van Kuijk


Aan de slag met participatie en verbinding in erfgoedzorg: wat het verdrag van Faro voor u kan betekenen

Het kabinet heeft in de brief Cultuur in een open samenleving aangekondigd te willen onderzoeken of Nederland het Faro-verdrag kan ratificeren. De waarde van erfgoed voor de samenleving en de participatie van de samenleving bij erfgoed zijn de twee grondslagen van dit Verdrag van de Raad van Europa. Het Verdrag illustreert de zoektocht naar een nieuwe relatie tussen de overheid, erfgoedprofessionals en de maatschappij die op dit moment in haast elke gemeente en regio wordt ondernomen. In deze werksessie nemen wij u mee in de uitgangspunten van het Verdrag van Faro aan de hand van bestaande projecten. Daarnaast willen we samen met u identificeren wat Faro in uw werk zou kunnen betekenen.

Ministerie van EenK


Het verhaal van een dijk

Presentatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Waterschap Rivierenland hoe en waar cultuurhistorie een rol speelt in de planvorming en het ontwerp van de dijkversterking van de noordelijke Waaldijk.

Barbara Speleers (RCE)


Struinen

Loop langs de diverse tentoonstellingen over gebiedsgerichte erfgoedzorg, zak even onderuit in de filmzaal, laat u inspireren tijdens een presentatie bij het open podium of breidt uw netwerk uit onder het genot van een kop koffie. Kies voor deze 'deelsessie' voor een uur dat u vrij kunt invullen.


Excursie: Rotterdam Central District 

Na een korte presentatie in het Groothandelsgebouw over de plannen van ‘Klimaatadaptief Rotterdam Central District’ trekt u te voet door het district voor een bezoek aan een aantal planlocaties en al gerealiseerde projecten zoals de Dakakker.

(deze sessie duurt 2 uur. Kiest u voor deze sessie, dan geldt deze ook voor blok 2).