Werksessies blok 2 - 11:20 - 12:20

U kunt uw eigen programma samenstellen. Van 11:20 tot 12:20 kunt u kiezen uit de volgende sessies:

Toneelstuk:
Boerderij in de buurt -  door Agrarisch Erfgoed Nederland

Een interactieve theatervoorstelling waarbij het verhaal verteld wordt van de veranderingen in het landelijk gebied. Dat gebeurt aan de hand van twee boerderijen en hun bewoners die elkaar in de weg zitten. De ene boert verder en de andere wil wat anders. De eindscène wordt gespeeld na een gesprek met het publiek.


Lezing:
Een wereld te winnen - Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Als rijksbouwmeester geeft Floris Alkemade gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid. Op allerlei gebieden staan er grote veranderingen op stapel die gevolgen hebben voor de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Denk hierbij aan de energietransitie, de overstap naar duurzame landbouw en de bouwopgave. In zijn lezing laat hij zien dat deze veranderingen niet negatief zijn, maar juist een kans om Nederland mooier, hechter en schoner te maken.


Lezing:
Hardcore Heritage

Ronald Rietveld is mede oprichter van RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances]. De studio maakt locatiespecfiek werk op het grensvlak van architectuur, beeldende kunst en filosofie. De studio heeft uiteenlopende internationale onderscheidingen gekregen voor o.a. experimentele projecten met monumenten en erfgoed. Bekend zijn onder andere Vacant NL, de Nederlandse voor de architectuurbiennale 2010 in Venetie, Bunker 599 en Secret Operation 610. Aan de hand van recent werk, waaronder het spectaculaire Deltawerk // , zal Rietveld ingaan op hun specifieke benaderingswijze van Hardcore Heritage.

Ronald Rietveld


Landschap als vestigingsfactor

Wat is de economische waarde van het landschap?  En hoe benut je die als regio om kenniswerkers aan je te binden? Gaat bedrijfsleven een aantrekkelijk en toegankelijk landschap meefinancieren? Vereniging Deltametropool onderzoekt met stakeholders hoe landschap als vestigingsvoorwaarde in positie wordt gebracht. De voorbije twee jaar is hard gewerkt aan de agendering van het onderwerp en beantwoording van bovenstaande vragen.  In deze sessie delen we strategische én praktische ervaringen met u.

Paul Gerritsen (Vereniging Deltametropool) en Jeroen Bootsma (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)


Agrarisch landschappelijk bouwen, hoe doe je dat? 

Veel agrariërs plannen nieuwbouwschuren om uitbreiding van hun bedrijf mogelijk te maken. Al gauw wordt dan gekozen voor standaardschuren die snel kunnen worden gebouwd, maar niet passen in de omgeving. Hoe kunnen gemeenten en provincies ervoor zorgen dat bij de bouw van nieuwe stallen en schuren niet ten koste gaat van de landschappelijke kwaliteit.  De agrarische natuur- en landschapsvereniging Wierde & Dijk stimuleert agrariërs om met hulp van een architect schuren en stallen te bouwen die niet alleen functioneel zijn, maar ook passen in het Groninger landschap. Welke inspiratie bieden deze voorbeelden en hoe speelt de provincie Groningen hierop in?

Attie Bos, Frank ZIjlstra en Judith Toebast (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)


Rondleiding door de Van Nelle fabriek​

De unieke Van Nelle fabriek uit 1931 is hét monument van het Nederlands modernisme. Wereldberoemd vanwege het progressieve ontwerp waardoor lucht, licht en ruimte een nieuwe betekenis kregen in de architectuur. Tijdens een rondleiding van een uur ervaart u zelf dit baanbrekende ontwerp van internationale betekenis.


Erfgoed vol Energie! Workshop met biomassa

Op zoek naar nieuwe toepassingen voor groene landschapselementen en natte teelten; Leer hoe innovatieve houtwallen op landgoederen en lisdodden in de polder - met aandacht voor het cultuurlandschap -verrassende en creatieve antwoorden formuleren op het energievraagstuk.

Niels Hofstra (Hofstra Heersche)


Omgevingswet/visie een andere manier van werken

De Omgevingswet/visie vraagt om een andere manier van denken en werken van gemeenten. De individuele ambtenaar wil vaak wel; maar de integrale manier van werken vraagt iets van het gehele apparaat. Een gesprekstafel met bestuurders van een aantal gemeenten op dit onderwerp kan een belangrijk thema zijn. Het kennisprogramma van Ruimtevolk kan hiervoor de onderlegger zijn. RUIMTEVOLK heeft in 2017 en 2018 een programma lopen waarbij ze gemeenten begeleiden bij het opstellen van hun omgevingsvisie. Het kennisprogramma is ontwikkeld in samenwerking met het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Welke lessen en ervaringen zijn er opgedaan? Zijn er overkoepelende lessen te trekken die andere gemeenten ook verder kunnen helpen?

Sjors de Vries (Ruimtevolk)


Waardenspel: erfgoed inbrengen in omgevingsvisie

Cultureel erfgoed is de basis voor een aantrekkelijke omgeving. De Omgevingsvisie biedt kansen om de kernkwaliteiten van een gebied te verbinden met de maatschappelijke opgaven voor de toekomst. Maar hoe doe je dat?

Martin van Bleek (Gelders Genootschap) en Els Romeijn (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)


Aan de slag met winkelleegstand

De winkelstraten buiten het kernwinkelgebied kampten in de crisis met een groeiende leegstand. Recent onderzoek wijst echter uit dat, nu de economie weer op stoom is, de kernwinkelgebieden het weer goed doen, maar de aanloopstraten en meer perifere winkelstraten nog steeds met leegstand kampen.
Kennis over de rise & fall van die winkelstraten biedt de mogelijkheid van transitie van winkelstraat naar een leuke straat met winkels, gemengd met andere functies. Want zijn we niet allemaal op zoek naar winkelgebieden met beleving en betekenis? De consument in ieder geval wel. De ontwikkelingsgeschiedenis van een winkelstraat geeft aanknopingspunten voor herontwikkeling; in het verleden van de straat ligt haar identiteit verscholen. En die identiteit kan voor een straat, haar winkeliers en investeerders onderscheidend vermogen bieden. In deze workshop gaan we dieper in op een winkelstraatbiografie, komen voorbeelden voorbij en gaan we met een spelvormen zelf aan de slag met een concrete opgave.

Matthijs de Boer


Beken met Karakter

Beken en beekdalen tekenen ons landschap. In de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn onze beken gekanaliseerd. Vanaf 2000 ligt er een ecologische een waterhuishoudkundige opgave voor de beken: de KRW, Kaderrichtlijn Water. Om landschap en historische functies van de beekstelsels beter bij de plannen van waterschappen te betrekken werken de Stowa, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen aan een programma kennisontwikkeling en kennis deling.

De resultaten van deze samenwerking presenteren we in deze sessie.

Hans Bleumink en Jan Neefjes (Overland), Pui Mee Chan/Bas van de Wal (Stowa), Marjolein Hillege, Jan Olaf Tjabringa (Cultuurland), Johan de Putter (Erfgoedacademie) en Arne Haijtsma (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)


     Struinen: netwerken en bezoek aan de tentoonstelling, bioscoop en open podium

Loop langs de diverse tentoonstellingen over gebiedsgerichte erfgoedzorg, zak even onderuit in de filmzaal, laat u inspireren tijdens een presentatie bij het open podium of breidt uw netwerk uit onder het genot van een kop koffie. Kies voor deze 'deelsessie' voor een uur dat u vrij kunt invullen.