Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. In de Wabo is vastgelegd welke ingrepen vergunningplichtig zijn. De Wabo en de omgevingsvergunning zijn van belang voor erfgoed in ruimtelijke plannen in het uitvoeringsstadium. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een bouwplan, andere ruimtelijke ingrepen of voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Schadevergoeding

In de Wabo is de mogelijkheid geregeld om kosten of schade te vergoeden die voortkomen uit de voorschriften van een vergunning of een geweigerde vergunning. Denk hierbij aan kosten die redelijkerwijs niet (volledig) bij de aanvrager in rekening hoeven worden gebracht. Het gaat uitsluitend om schade of kosten die het gevolg zijn van een opgelegde beperking of verplichting door de vergunningverlenende instantie, zoals de kosten voor archeologisch onderzoek. Verzoeken om schadevergoeding worden behandeld door de overheid die over de vergunningaanvraag beschikt. Meestal is dat de gemeente.