Zonneroute A37: duurzame energie met ruimtelijke kwaliteit

De snelweg en de grond er omheen biedt kansen om duurzame energie op te wekken. Maar hoe kan dat op de meest effectieve, efficiënte en gebiedseigen manier? Waar liggen kansen? En wat is de bandbreedte van de oplossingen? Rijkswaterstaat zette drie bureaus aan het werk om door middel van een ontwerpend onderzoek een inspirerend en bruikbaar ruimtelijk concept voor de A37 te ontwikkelen. Inez ’t Hart: “Ruimtelijke opgaven moet je in samenhang aanpakken. Dat levert de beste  resultaten op.”

Milieudoelstellingen

Inez is adviseur Ruimte en Duurzaam bij Rijkswaterstaat en betrokken bij de studie  A37 Zonneroute.  “De studie is belangrijk om ons te helpen bij onze milieudoelstellingen. We willen als organisatie compleet energieneutraal worden en daarbij onze bijdrage leven aan het SER Energieakkoord.” Rijkswaterstaat verkent momenteel opties voor duurzame energie op meerdere locaties in Nederland. “Dat kan gaan  over zonne- of windenergie, op land of op het water. Bij de A37 hebben de focus vooral gelegd op het onderzoeken van de ruimtelijke kwaliteit in combinatie met het opwekken van duurzame energie.”

Draagkracht van het landschap

En daar kwam de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in beeld. “Tijdens een bijeenkomst hoorde ik over de Visie Erfgoed en Ruimte. We raakten in gesprek en zagen beiden aanknopingspunten voor samenwerking.” Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed levert deze studie kennis op die van nut kan zijn bij de transitie naar nieuwe energie voor het Nederlandse landschap. “De kennis over de gebiedsgerichte inpassing in het landschap die de RCE heeft, kan ons inzicht geven in de draagkracht van het landschap. Dat betekent een verdieping, een verrijking van de studie.”

Samenhang

Rijkswaterstaat is al enkele jaren aan de slag met  studies naar duurzame energieopwekking, vanuit het besef dat de energietransitie een belangrijke opgave is. De aanpak van de A37 was nieuw. Deze sluit goed aan bij de aanpak uit de Visie Erfgoed en Ruimte. Door de manier waarop de A37 is opgepakt, namelijk het landschap als belangrijk uitgangspunt te kiezen, is binnen de organisatie het besef ontstaan dat deze aanpak waardevol is. “ In navolging van de studie bij de A37 worden bij de A7 ook ontwerpen gemaakt als startpunt van gesprekken met provincies en gemeenten. Want ruimtelijk opgaven moet je in samenhang aanpakken.”